15-1  Number of Staff and Employed Workers in Transport, Postal and
Telecommunication Services at Year-end by Region (2008)
( person)
Region       Loading, Posts Telecommuni-
Railway Road Urban Water Air Pipeline Unloading cations and Other
Transport Transport Public Transport Transport Transport and Other Information
  Transport    Transport Transmission
      Services Services
          
  National Total 1732909 1528087 947342 435417 252953 19773 250135 435959 985309
 
  Beijing        97147 38236 178358 50 34615 1857 27492 34949 67456
  Tianjin        14838 18720 20496 22913 3438 113 11720 4215 14582
  Hebei          64168 89132 27010 23142 1640 1314 4426 16805 36922
  Shanxi         109100 51412 17401 44 3559 3280 17227 38279
  Inner Mongolia 84812 32679 12373 166 3877 2712 13344 36528
 
  Liaoning       136513 66007 42723 28353 11075 2082 13008 15796 37611
  Jilin          77429 27285 15721 183 4489 1403 1592 11898 29379
  Heilongjiang   116988 69246 11867 3146 4134 442 10969 18747 44529
 
  Shanghai       25124 16639 104882 51234 27742 15865 11700 22339
  Jiangsu        63048 78302 37001 58399 7110 7721 11041 22119 48507
  Zhejiang       21033 72234 39994 24975 6180 10382 17734 52514
  Anhui          33035 41791 29366 8799 2273 4404 12439 27606
  Fujian         26698 32975 27823 12682 10067 14691 16092 29551
  Jiangxi        57483 52461 8495 4547 2664 3281 12079 23636
  Shandong       64034 86503 47675 43320 10305 1605 11602 17491 44317
 
  Henan          103236 99008 36421 3030 229 8148 18986 34164
  Hubei          137976 64894 34093 21059 6305 1082 18548 13769 33090
  Hunan          71727 61897 28083 5792 3069 9355 19038 39567
  Guangdong      46922 141857 88718 73947 41470 161 26586 33242 101589
  Guangxi        43357 61030 15291 15999 3568 61 4242 12794 26786
  Hainan         2383 10405 3162 5065 11634 4556 3075 5069
 
  Chongqing      27258 41853 20049 20456 4870 4582 7541 23944
  Sichuan        44916 85883 30663 6456 16041 750 8402 19439 45931
  Guizhou        27317 23851 11397 837 3760 6 2514 10343 20260
  Yunnan         38021 43783 12913 504 10251 3 6363 12044 27244
  Tibet          153 4123 435 17 859 1538 2502
 
  Shaanxi        93282 45493 12408 215 7309 108 3433 17393 27732
  Gansu          45240 24713 11819 47 2283 2338 8974 14291
  Qinghai        13047 9571 4612 13 142 535 280 1518 6734
  Ningxia        12183 7395 3386 787 761 2199 5851
  Xinjiang       34441 28709 12707 27 7208 530 3562 11431 16799