14-46  Business Revenue of Construction Project Supervision Enterprises (2008)
(10 000 yuan)
       
Sector Business Revenue Revenue Revenue Revenue Other
 Revenue from from from from Project Revenue
Region  Project Project Consultation Management 
  Supervision Bidding on Project and 
    Budgeting Consultation 
     Service 
       
Total 6574397 3328151 147120 484890 730240 1883996
 
By Sector
Housing Construction Projects 3459553 2009468 108292 105760 160994 1075040
Metallurgical Projects 419236 40458 820 863 46951 330145
Mining Projects 47868 36287 521 133 249 10678
Chemical and Petroleum Projects 701387 156688 583 363704 97794 82618
Water Conservancy and Hydro-power Projects 347690 121369 3504 1714 68344 152759
Power Projects 785918 289046 10263 6406 336614 143589
Agriculture and Forestry Projects 16185 15376 642 166
Railway Projects 174625 168300 642 443 616 4624
Highway Projects 54380 52199 427 8 1231 515
Habour and Navigation Projects 36035 32952 1280 206 1274 323
Air and Space Projects 5513 5513
Communications Projects 67446 66590 449 215 192
Civil and Public Utility Projects 262407 210711 6820 4287 9865 30724
Machinery and Electric Installation Projects 48473 5413 43060
Comprehensive Qualification 147635 117748 13518 1354 5450 9565
Office Qualification 45 33 12
 
By Region
Beijing 1377140 408693 19508 5696 102436 840806
Tianjin 95940 81386 1332 1153 4091 7977
Hebei 94786 84430 4241 1977 2604 1534
Shanxi 77963 69685 4217 533 863 2665
Inner Mongolia 47812 46517 159 971 141 24
 
Liaoning 606984 104720 2303 39 7206 492715
Jilin 59030 50550 889 652 178 6761
Heilongjiang 70953 51647 3 232 891 18180
 
Shanghai 523467 297532 22197 46083 42353 115302
Jiangsu 346565 292333 9796 10572 15204 18661
Zhejiang 238457 205117 6888 7038 6001 13413
Anhui 169874 81602 2767 2676 39545 43284
Fujian 113112 101473 5104 5155 761 618
Jiangxi 49071 43590 1854 1094 127 2406
Shandong 240107 187494 6953 8675 14881 22104
 
Henan 678865 113332 3666 364254 168674 28939
Hubei 115846 107563 1037 482 6163 602
Hunan 253962 94859 2608 2408 61419 92668
Guangdong 626913 342531 26354 10296 203182 44550
Guangxi 69946 45347 2239 1788 3530 17042
Hainan 15724 15543 163 19
 
Chongqing 110384 76282 2136 1681 5414 24871
Sichuan 177249 144702 9997 6106 5894 10551
Guizhou 90165 22503 933 247 16248 50233
Yunnan 54529 50260 742 489 2152 886
Tibet 4298 2926 415 957
 
Shaanxi 87997 79271 4486 1794 2240 207
Gansu 72536 41164 1648 1007 16249 12469
Qinghai 15244 14086 58 86 607 408
Ningxia 15134 14109 654 281 9 81
Xinjiang 64288 48954 1774 993 877 11691
Other 10054 7951 416 300 1388