14-43  Project Bidding Agencies and Its Personnel (2008)
Region      
Number of Personnel Persons with Registered Certificated Other
Enterprises of Enterprises Senior or Professionals Project Certificated
(unit) at Year-end Middle (year-end) Budgeting Personnel
 (person) Certificates (person) Engineer 
       
  National Total 4961 290251 157146 61490 31559 29931
 
  Beijing 272 29239 15056 5569 2458 3111
  Tianjin 73 3823 1680 765 547 218
  Hebei 246 11311 6644 2706 1482 1224
  Shanxi 137 5473 3198 777 423 354
  Inner Mongolia 64 1383 1108 367 244 123
 
  Liaoning 218 7827 4667 2099 1015 1084
  Jilin 133 3584 2417 867 493 374
  Heilongjiang 99 1964 1574 535 393 142
 
  Shanghai 158 21511 9058 4226 2183 2043
  Jiangsu 386 19261 10125 5029 3208 1821
  Zhejiang 326 17249 8848 4153 2432 1721
  Anhui 192 11035 6196 2110 1057 1053
  Fujian 135 8983 4960 2105 1196 909
  Jiangxi 184 8570 4770 1618 797 821
  Shandong 381 16412 8127 4095 2333 1762
 
  Henan 182 10498 6661 2089 1032 1057
  Hubei 213 8384 5280 1931 1176 755
  Hunan 147 6700 4128 1330 728 602
  Guangdong 372 34857 17782 7846 2950 4896
  Guangxi 110 5943 3053 1307 718 589
  Hainan 22 629 356 136 68 68
 
  Chongqing 105 7885 4435 1322 501 821
  Sichuan 196 13496 7802 2566 1323 1243
  Guizhou 72 3092 1768 525 281 244
  Yunnan 120 3366 1898 604 389 215
  Tibet 14 428 277 54 40 14
 
  Shaanxi 163 16168 9315 2366 1038 1328
  Gansu 76 5075 2503 966 299 667
  Qinghai 26 522 386 88 52 36
  Ningxia 27 1011 544 210 128 82
  Xinjiang 112 4572 2530 1129 575 554