14-40  Business Revenue of Prospecting and Designing Institutions (2008)
(100 million yuan)
Region     
Business Revenue Revenue Revenue Other
Revenue from from from Revenue
 Prospecting Designing Contracted Projects 
      
  National Total 5968.33 337.39 1399.56 3218.33 1013.06
 
  Beijing 1128.07 23.25 241.07 639.15 224.60
  Tianjin 224.81 24.97 51.93 97.29 50.61
  Hebei 127.09 8.86 35.99 62.93 19.31
  Shanxi 60.00 6.53 22.11 25.74 5.63
  Inner Mongolia 28.21 4.21 15.19 6.16 2.65
 
  Liaoning 292.51 7.46 56.00 156.02 73.04
  Jilin 44.65 3.99 21.87 14.24 4.55
  Heilongjiang 31.73 3.01 12.76 11.01 4.95
 
  Shanghai 784.46 10.89 125.88 538.39 109.30
  Jiangsu 351.61 14.05 85.08 218.48 34.00
  Zhejiang 360.42 17.51 83.33 203.22 56.36
  Anhui 146.86 7.38 27.53 41.76 70.20
  Fujian 105.72 10.26 31.23 57.31 6.91
  Jiangxi 28.85 4.60 14.21 6.58 3.46
  Shandong 224.60 10.37 49.27 129.17 35.78
 
  Henan 156.23 8.33 42.13 84.96 20.82
  Hubei 294.69 38.04 79.26 146.25 31.15
  Hunan 101.22 13.28 33.43 40.01 14.49
  Guangdong 685.08 23.55 124.85 423.84 112.84
  Guangxi 32.49 4.10 15.01 6.88 6.51
  Hainan 13.08 1.34 4.08 6.37 1.29
 
  Chongqing 123.89 6.07 26.33 80.68 10.82
  Sichuan 222.03 30.64 64.11 68.54 58.74
  Guizhou 27.56 6.81 15.00 3.89 1.86
  Yunnan 58.55 9.78 20.60 19.87 8.31
  Tibet 1.18 0.23 0.87 0.09
 
  Shaanxi 214.52 24.97 62.39 100.79 26.37
  Gansu 36.09 3.88 13.19 14.41 4.61
  Qinghai 9.51 1.80 3.31 1.06 3.34
  Ningxia 9.88 1.24 3.86 1.95 2.83
  Xinjiang 36.16 5.54 15.40 10.63 4.58