14-36  Labor Productivity of Construction Enterprises by Region (2008)
(yuan/person)
Region   
Overall Labor  
Productivity  
in Terms of State-owned Collective-owned
Total Output  
Value  
    
 National Average 161805 202553 110990
 
  Beijing 221432 211825 182141
  Tianjin 292999 373217 168373
  Hebei 148528 281085 78828
  Shanxi 173868 183735 74558
  Inner Mongolia 112488 164968 119256
 
  Liaoning 153217 180531 91713
  Jilin 140431 166013 118142
  Heilongjiang 127267 154616 105308
 
  Shanghai 293520 409434 204338
  Jiangsu 174742 199650 159768
  Zhejiang 189163 244867 149376
  Anhui 131550 183335 90763
  Fujian 130393 112576 115602
  Jiangxi 151597 180632 126682
  Shandong 127863 225353 94233
 
  Henan 140420 220838 100387
  Hubei 193189 288576 86112
  Hunan 142604 181126 101171
  Guangdong 191237 236989 106852
  Guangxi 160517 203344 116848
  Hainan 133650 132915 151035
 
  Chongqing 122722 147292 97505
  Sichuan 118604 171594 94247
  Guizhou 138044 166999 65784
  Yunnan 138551 198013 104161
  Tibet 114297 149688 109628
 
  Shaanxi 172509 207801 91904
  Gansu 103780 150469 79826
  Qinghai 144747 229634 95231
  Ningxia 111435 114753 107905
  Xinjiang 154516 182569 168902