14-34  Total Profits of  Speciality Contractors in Construction Industry
by Qualification Grade and by Region (2008)
(10 000 yuan)
Region        
Total First Grade Second Grade Third Grade
  and below
         
  National Total 3985411 1175857 1193960 1615595
 
  Beijing 77352 21234 25781 30337
  Tianjin 184690 136191 11355 37144
  Hebei 118159 40694 39831 37635
  Shanxi 49434 11290 20977 17167
  Inner Mongolia 15589 1245 4643 9702
 
  Liaoning 255365 118315 55446 81604
  Jilin 72539 10006 19503 43030
  Heilongjiang 65553 7525 31759 26269
 
  Shanghai 261953 88984 58179 114789
  Jiangsu 712089 177515 236773 297801
  Zhejiang 353410 96782 73909 182720
  Anhui 120103 24669 51211 44223
  Fujian 131287 41176 50371 39740
  Jiangxi 58537 24971 14544 19022
  Shandong 324166 30911 130702 162553
 
  Henan 139815 25707 59405 54704
  Hubei 127218 32962 64096 30160
  Hunan 125135 20726 59126 45283
  Guangdong 398812 144321 82799 171691
  Guangxi 16319 2591 5965 7762
  Hainan 5251 2757 1735 759
 
  Chongqing 98172 28144 18539 51489
  Sichuan 115047 49710 32395 32942
  Guizhou 3682 13 1669 2001
  Yunnan 30819 3313 13948 13558
  Tibet 738 979 -1095 854
 
  Shaanxi 67997 9172 17715 41110
  Gansu 30126 17716 3913 8496
  Qinghai 906 59 65 782
  Ningxia 7493 1009 2981 3503
  Xinjiang 17657 5174 5719 6764