14-30  Total Pre-tax Profits of Construction Enterprises by Region (2008)
Region      
Total Total Taxes and Taxes in Ratio of Ratio of
Pre-tax Profits Extra Charges Management Pre-tax Pre-tax
Profits  on Project Expenses Profits to Profits to
(10 000 yuan)  Settlement  Output Value Assets
  Accounts  (%) (%)
       
  National Total 44668222 22018389 21476375 1173458 7.2 8.6
 
  Beijing 1708015 563900 1115301 28814 5.6 3.1
  Tianjin 940439 475404 447951 17084 6.5 5.9
  Hebei 1439150 718905 681935 38310 7.0 9.0
  Shanxi 668027 231736 416022 20269 4.9 4.9
  Inner Mongolia 892945 535344 330290 27311 11.4 15.1
 
  Liaoning 1789113 883503 852500 53111 7.1 9.2
  Jilin 783982 412464 345576 25943 7.9 12.0
  Heilongjiang 1520636 457660 1021575 41400 14.7 14.6
 
  Shanghai 2275505 1173802 1071854 29850 7.0 6.2
  Jiangsu 6240701 3576635 2535265 128802 7.3 11.6
  Zhejiang 4644242 2145188 2416780 82275 5.7 11.2
  Anhui 1325599 633363 635621 56615 7.1 9.5
  Fujian 1224010 519579 677001 27430 6.6 9.8
  Jiangxi 851715 390995 434632 26088 8.2 12.2
  Shandong 3043218 1805303 1138319 99596 8.0 8.7
 
  Henan 1923243 935863 916896 70484 6.8 10.2
  Hubei 1882179 934029 886988 61162 7.2 8.3
  Hunan 2027763 1121171 857993 48600 9.6 15.8
  Guangdong 2892377 1456891 1361785 73700 8.8 7.7
  Guangxi 433786 152533 270048 11205 5.8 7.1
  Hainan 96800 56759 38994 1047 8.7 11.6
 
  Chongqing 1523773 891940 581746 50086 10.2 12.7
  Sichuan 1614206 716297 844886 53022 6.2 7.8
  Guizhou 209978 64525 136498 8956 5.3 5.3
  Yunnan 586614 279106 289213 18294 6.5 5.8
  Tibet 71176 45873 21679 3624 9.8 9.4
 
  Shaanxi 1174751 492568 646066 36117 7.1 9.4
  Gansu 362609 157718 185255 19636 7.5 8.4
  Qinghai 95960 36330 57727 1903 6.7 5.5
  Ningxia 97603 31935 62564 3104 5.1 4.5
  Xinjiang 328108 121073 197417 9618 5.2 6.0