14-21  Completion of Contracted Projects by Construction Enterprises by Region (2008)
 (10 000 yuan)
Region    
Completed Output Value Own-completed Output Value Completed
of Projects Output Value of Out-sourced Output Value of
Contracted Directly  Projects Projects Contracted
from Investors   from Non-investors
     
  National Total 611543548 594871380 16672167 25496681
 
  Beijing 30919849 27404779 3515071 3256920
  Tianjin 15006795 13645935 1360860 891919
  Hebei 20127843 20034734 93109 413394
  Shanxi 13463275 13395423 67852 158992
  Inner Mongolia 7709626 7699357 10269 101138
 
  Liaoning 24907822 24800345 107477 251347
  Jilin 9852119 9791078 61041 155434
  Heilongjiang 10369724 10295065 74659 72460
 
  Shanghai 32628620 28679291 3949328 3778425
  Jiangsu 80452871 79901428 551443 6113691
  Zhejiang 80057557 79197472 860085 2363130
  Anhui 18544843 18240444 304400 305972
  Fujian 17659603 17537843 121761 989552
  Jiangxi 10180467 10133172 47296 196250
  Shandong 37834471 37574265 260205 645079
 
  Henan 27928657 27769463 159194 471072
  Hubei 25471815 25298628 173187 752188
  Hunan 20619503 20487924 131579 666507
  Guangdong 34233898 30908750 3325148 1794006
  Guangxi 7384707 7211099 173608 321004
  Hainan 1111362 1107146 4216 4691
 
  Chongqing 14909903 14452392 457511 510804
  Sichuan 25655408 25328072 327336 601408
  Guizhou 3917015 3904989 12025 31732
  Yunnan 8993285 8969133 24152 99920
  Tibet 725492 725492 3595
 
  Shaanxi 16461651 16280708 180943 231099
  Gansu 4804024 4702482 101542 110262
  Qinghai 1439552 1404947 34605 25022
  Ningxia 1900804 1900029 775 15419
  Xinjiang 6270988 6089496 181492 164251