14-14  Number and Power of Machinery and Equipment Owned by State-owned Construction Enterprises
 Number of Total Power of Net Value of Value of Power of
Year Machinery and Machinery and Machinery and Machinery Machinery
Region Equipment Owned Equipment Owned Equipment Owned per Laborer per Laborer
 (set) (10 000 kw) (10 000yuan) (yuan/person) (kw/person)
      
1991 1519637 3248.9 2213621 3465 5.1
1992 1410064 3314.6 2464943 3618 4.9
1993 1309360 3323.8 2848367 4335 5.1
1994 1476295 3900.2 3567576 4361 4.8
1995 1637276 3984.6 4161384 5048 4.8
1996 1870826 4213.3 4692164 5482 4.9
1997 1865910 4419.9 5211213 6289 5.3
1998 1818321 4343.2 5180338 7016 5.9
1999 1876329 4405.0 5548440 8035 6.4
2000 1822716 4150.8 5485356 8631 6.5
2001 1831423 4008.7 5561988 9417 6.8
2002 1710768 3663.2 6811241 12527 6.7
2003 1649774 3493.8 6920800 13200 6.7
2004 1485122 3513.5 6037890 12919 7.5
2005 1523411 3442.3 6380891 13292 7.2
2006 1360393 3217.4 5781244 12363 6.9
2007 1365566 3292.1 5826179 12393 7.0
2008 1339329 3511.9 6846247 14502 7.4
 
  Beijing 26276 102.6 135935 18032 13.6
  Tianjin 22073 79.2 307514 28355 7.3
  Hebei 63369 176.0 289094 20936 12.7
  Shanxi 54579 137.4 236916 14776 8.6
  Inner Mongolia 7215 20.3 32297 6083 3.8
 
  Liaoning 67935 189.6 374266 19602 9.9
  Jilin 44816 50.4 66184 12663 9.7
  Heilongjiang 54523 121.2 226175 13356 7.2
 
  Shanghai 23707 63.7 231555 34430 9.5
  Jiangsu 72431 174.8 330477 19644 10.4
  Zhejiang 29873 65.9 138771 18294 8.7
  Anhui 55023 144.0 378169 12384 4.7
  Fujian 25732 51.9 89241 4992 2.9
  Jiangxi 35036 77.1 114063 6834 4.6
  Shandong 77247 200.0 414177 17015 8.2
 
  Henan 80007 221.8 395662 19502 10.9
  Hubei 108228 341.0 561930 22876 13.9
  Hunan 82286 194.1 377009 11070 5.7
  Guangdong 100685 221.7 458666 13492 6.5
  Guangxi 42058 109.1 173866 9720 6.1
  Hainan 6344 17.4 18277 4011 3.8
 
  Chongqing 15559 37.3 116645 11668 3.7
  Sichuan 76599 190.7 410401 11808 5.5
  Guizhou 28980 74.3 141292 7491 3.9
  Yunnan 22085 55.7 99186 8896 5.0
  Tibet 1973 2.6 8769 17148 5.1
 
  Shaanxi 49580 190.4 367030 12630 6.6
  Gansu 22839 59.8 102749 16683 9.7
  Qinghai 12775 56.6 94745 33178 19.8
  Ningxia 7041 18.7 48392 26889 10.4
  Xinjiang 22455 66.5 106793 17111 10.6
      
a) Starting from 2004, statistics on machinery and equipment owned refer to construction machinery and equipment owned.