14-11  Number of Construction Enterprises by Registration Status and Region (2008)
(unit)
         
         
Region  Domestic State- Collective- Funded from  Foreign 
Total Funded owned owned Hong Kong, Solely Funded Solely
     Macao and Owned  Owned
     Taiwan   
         
  National Total 71095 70258 5315 5843 474 109 363 106
 
  Beijing 3209 3098 173 233 55 9 56 10
  Tianjin 1329 1296 146 95 21 3 12 1
  Hebei 2230 2222 184 119 6 2
  Shanxi 1774 1761 196 131 9 4
  Inner Mongolia 753 752 17 14 1
 
  Liaoning 3803 3738 297 353 20 1 45 8
  Jilin 1092 1087 78 58 4 1
  Heilongjiang 1971 1965 187 178 4 2 1
 
  Shanghai 3047 2891 162 130 87 26 69 28
  Jiangsu 8412 8290 297 353 54 16 68 32
  Zhejiang 4639 4613 121 128 15 2 11
  Anhui 2313 2300 181 162 7 3 6 2
  Fujian 2003 1961 93 80 34 8 8 1
  Jiangxi 1335 1323 182 240 9 2 3 1
  Shandong 6349 6301 447 760 24 5 24 6
 
  Henan 3827 3816 232 275 4 2 7 1
  Hubei 2972 2947 326 189 22 8 3
  Hunan 1925 1914 262 280 7 2 4 1
  Guangdong 4311 4229 413 531 65 15 17 6
  Guangxi 1122 1115 156 254 5 1 2
  Hainan 149 148 35 29 1
 
  Chongqing 2382 2373 147 143 5 2 4 1
  Sichuan 3887 3872 271 370 6 2 9 5
  Guizhou 608 607 118 115 1
  Yunnan 1941 1937 102 213 3 1
  Tibet 171 171 24 29
 
  Shaanxi 964 962 135 172 1 1 1
  Gansu 860 857 113 127 2 1
  Qinghai 411 409 61 37 1 1 1 1
  Ningxia 483 482 65 19 1 1
  Xinjiang 823 821 94 26 2