13-21  Main Indicators on Economic Benefit of Large and Medium-sized Industrial Enterprises by Region (2008)
Region Ratio of Assets- Number of Times Ratio of Proportion
Total Assets Liability of Annual Profits to of
to Industrial Ratio of Turnover Industrial Products
Output (%) Working Capitals Cost (%) Sold
Value  (%)   (times/year)   (%)
           
National Total 13.19 58.11 2.49 6.76 97.62
 
  Beijing 5.88 45.89 2.10 5.15 99.13
  Tianjin 13.54 61.20 2.69 7.44 98.68
  Hebei 13.13 62.25 2.93 6.04 97.40
  Shanxi 12.24 67.22 2.02 7.20 97.61
  Inner Mongolia 15.04 58.50 2.45 11.79 96.95
 
  Liaoning 6.55 61.60 2.11 1.79 97.67
  Jilin 10.72 55.95 2.72 4.85 98.32
  Heilongjiang 33.15 54.46 2.67 29.80 98.50
 
  Shanghai 8.77 51.89 2.43 3.51 98.71
  Jiangsu 14.04 59.37 2.61 6.62 98.46
  Zhejiang 11.03 61.82 2.15 4.78 97.54
  Anhui 13.37 63.62 2.63 6.10 97.94
  Fujian 13.79 55.11 2.56 6.92 97.99
  Jiangxi 12.79 59.14 2.66 4.79 98.71
  Shandong 15.81 57.71 3.03 6.77 95.30
 
  Henan 16.42 60.70 3.18 7.91 98.42
  Hubei 11.43 51.66 2.29 7.89 98.17
  Hunan 17.63 61.87 2.60 6.61 98.67
  Guangdong 14.15 57.13 2.62 5.63 97.24
  Guangxi 11.03 63.32 2.21 4.39 95.82
  Hainan 11.71 60.07 2.29 5.96 99.36
 
  Chongqing 11.89 59.73 2.15 5.71 98.00
  Sichuan 10.32 60.35 1.97 6.31 97.91
  Guizhou 11.52 65.81 1.85 7.76 95.93
  Yunnan 17.09 55.38 1.75 7.44 95.78
  Tibet 2.89 21.01 0.58 6.13 91.26
 
  Shaanxi 17.03 54.01 1.87 18.32 97.79
  Gansu 7.94 53.69 2.30 2.43 98.59
  Qinghai 13.70 63.70 1.98 21.80 95.16
  Ningxia 6.97 63.31 1.90 3.09 95.73
  Xinjiang 23.60 49.89 2.75 26.01 98.10