13-17  Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan
and Foreign Funds by Region (2008)
Region Ratio of Assets- Number of Times Ratio of Proportion
Total Assets of Annual of
to Industrial Liability of Turnover Profits to Products
Output Ratio Working Capitals Industrial Sold
Value  (%) (%) (times/year) Cost (%) (%)
           
  National Total 12.68 56.03 2.49 5.99 97.58
 
  Beijing 12.23 54.47 2.38 5.49 98.81
  Tianjin 13.26 52.66 2.56 5.48 98.40
  Hebei 15.73 57.87 2.78 7.95 95.72
  Shanxi 13.34 61.64 1.91 9.50 96.89
  Inner Mongolia 13.62 60.88 2.39 10.85 95.70
 
  Liaoning 8.52 55.80 2.21 3.78 97.36
  Jilin 19.32 56.41 3.44 8.56 97.19
  Heilongjiang 13.10 57.79 1.81 9.01 96.64
 
  Shanghai 8.04 55.73 2.46 3.10 98.77
  Jiangsu 13.11 56.17 2.51 6.88 98.14
  Zhejiang 9.84 58.24 1.91 5.21 96.80
  Anhui 16.35 59.16 2.34 8.44 95.83
  Fujian 12.77 53.14 2.41 6.40 97.59
  Jiangxi 15.14 46.14 2.92 9.95 98.66
  Shandong 13.92 53.19 3.28 5.83 97.56
 
  Henan 15.40 59.39 2.88 7.72 97.85
  Hubei 13.72 51.00 2.41 7.78 97.95
  Hunan 13.47 62.44 2.87 6.78 99.15
  Guangdong 14.19 56.67 2.58 5.96 96.91
  Guangxi 12.73 58.96 2.41 6.16 96.51
  Hainan 12.70 70.87 2.72 4.89 99.32
 
  Chongqing 15.83 60.87 2.39 7.15 98.83
  Sichuan 15.12 53.43 1.92 11.71 99.94
  Guizhou 11.39 61.09 1.48 10.23 90.98
  Yunnan 11.48 52.99 1.81 8.22 97.59
  Tibet 17.30 17.11 1.21 27.41 89.69
 
  Shaanxi 14.39 57.07 1.91 8.15 94.59
  Gansu 8.63 52.64 1.70 5.69 94.97
  Qinghai 9.24 51.75 1.81 6.33 97.00
  Ningxia 8.19 60.17 1.77 3.26 96.66
  Xinjiang 11.15 57.15 1.86 7.46 100.74