13-13  Main Indicators on Economic Benefit of Private Industrial Enterprises by Region (2008)
Region Ratio of   Number of    
Total Assets Assets- Times of Annual Ratio of Proportion
to Industrial Liability of Turnover Profits to of Products
Output Value Ratio Working Capitals Industrial Sold
(%) (%) (times/year) Cost (%) (%)
           
National Total 19.67 56.44 3.45 6.87 97.24
 
  Beijing 6.91 61.82 1.52 3.71 97.53
  Tianjin 8.59 66.23 2.94 2.50 99.23
  Hebei 24.89 56.60 4.76 7.92 97.22
  Shanxi 16.58 63.97 2.36 5.49 96.69
  Inner Mongolia 23.15 59.12 3.95 8.74 97.22
 
  Liaoning 18.34 49.51 4.12 6.97 96.48
  Jilin 15.59 49.88 4.10 6.13 96.43
  Heilongjiang 14.94 57.03 2.66 6.92 96.88
 
  Shanghai 9.46 62.03 2.08 4.17 97.45
  Jiangsu 18.96 61.65 3.12 6.21 97.62
  Zhejiang 10.71 65.38 2.05 4.29 97.03
  Anhui 18.08 55.80 3.29 6.78 96.27
  Fujian 17.72 50.43 3.35 6.32 97.15
  Jiangxi 25.97 47.06 5.18 8.66 98.07
  Shandong 28.41 46.33 6.03 7.37 98.00
 
  Henan 47.88 37.16 6.18 14.46 98.15
  Hubei 21.12 53.16 3.73 6.82 96.61
  Hunan 32.15 46.36 6.10 7.09 98.74
  Guangdong 18.58 60.63 3.43 5.47 96.42
  Guangxi 12.80 59.96 3.14 3.76 93.08
  Hainan 28.08 52.96 1.88 28.90 94.28
 
  Chongqing 16.86 57.76 3.36 6.37 97.61
  Sichuan 21.86 52.83 4.06 6.58 97.31
  Guizhou 20.40 53.49 2.66 8.95 94.29
  Yunnan 14.85 61.27 2.06 8.27 92.30
  Tibet 15.59 26.44 1.08 28.60 95.81
 
  Shaanxi 19.05 40.31 2.54 15.43 93.28
  Gansu 11.35 52.63 1.84 8.85 92.72
  Qinghai 8.66 58.20 1.30 11.94 90.89
  Ningxia 7.40 64.68 2.00 2.22 92.74
  Xinjiang 9.42 55.68 1.60 7.53 92.38