13-9  Main Indicators on Economic Benefit of State-owned and State-holding Industrial Enterprises by Region (2008)
Region Ratio of Assets- Number of Ratio of Proportion
Total Liability Times of Profits to of Products
Assets to Ratio Turnover of Industrial Sold
Industrial (%) Working Cost (%)
Output   Capitals (%)  
Value (%)   (times/year)    
           
  National Total 11.77 58.99 2.34 6.71 97.95
 
  Beijing 4.64 44.80 1.82 4.72 99.10
  Tianjin 13.32 63.16 2.63 9.31 98.60
  Hebei 9.58 64.39 2.60 4.22 98.69
  Shanxi 10.29 67.53 2.01 6.44 98.48
  Inner Mongolia 9.81 66.26 2.25 7.67 94.92
 
  Liaoning 4.33 63.19 2.00 -0.62 98.41
  Jilin 10.42 55.92 2.73 4.52 99.11
  Heilongjiang 35.89 54.05 2.75 34.46 98.91
 
  Shanghai 8.67 49.27 2.13 3.58 99.50
  Jiangsu 10.91 62.14 2.66 3.33 99.62
  Zhejiang 10.10 62.65 3.08 1.71 99.25
  Anhui 10.94 66.39 2.72 4.32 99.30
  Fujian 9.92 60.27 2.48 4.20 99.01
  Jiangxi 9.41 63.07 2.30 2.23 99.33
  Shandong 16.65 58.44 2.85 7.45 90.90
 
  Henan 10.86 65.20 2.63 4.33 99.11
  Hubei 10.88 51.51 2.29 8.62 98.83
  Hunan 16.38 64.65 2.48 5.52 98.80
  Guangdong 15.49 55.61 2.63 8.02 98.79
  Guangxi 9.53 68.27 2.51 3.05 96.65
  Hainan 14.69 43.93 2.12 14.55 100.09
 
  Chongqing 10.47 61.18 2.00 4.77 98.58
  Sichuan 7.30 63.42 1.66 4.46 98.19
  Guizhou 10.09 67.71 1.77 5.87 96.50
  Yunnan 16.68 54.94 1.68 6.80 97.35
  Tibet 1.73 21.05 0.59 -0.24 93.50
 
  Shaanxi 16.79 56.56 1.81 19.40 98.48
  Gansu 7.42 56.29 2.39 1.74 98.86
  Qinghai 13.30 62.98 2.04 22.41 95.24
  Ningxia 6.09 65.56 1.86 2.39 97.26
  Xinjiang 23.28 51.05 2.90 26.32 98.64