13-5  Main Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size by Region (2008)
Region Ratio of Assets- Number of Ratio of Proportion
Total Liability Times of Profits to of Products
Assets to Ratio Turnover of Industrial Sold
Industrial (%) Working Cost (%)
Output   Capitals (%)  
Value (%)   (times/year)    
           
  National Total 13.96 57.71 2.67 6.61 97.50
 
  Beijing 6.22 48.12 1.90 5.09 98.95
  Tianjin 12.05 60.77 2.55 6.25 98.40
  Hebei 14.79 60.98 3.25 6.57 97.30
  Shanxi 12.31 67.08 2.05 6.79 97.67
  Inner Mongolia 14.77 62.51 2.77 10.54 95.99
 
  Liaoning 8.81 58.43 2.53 3.39 97.32
  Jilin 11.58 54.36 3.01 5.30 97.78
  Heilongjiang 29.18 55.75 2.58 24.81 98.30
 
  Shanghai 8.80 53.09 2.24 3.84 98.72
  Jiangsu 15.03 58.87 2.73 6.42 98.14
  Zhejiang 10.30 61.92 2.08 4.29 97.27
  Anhui 13.71 62.61 2.81 5.98 97.44
  Fujian 13.88 53.72 2.67 6.44 97.54
  Jiangxi 16.75 54.61 3.52 6.48 98.56
  Shandong 18.48 55.01 3.74 6.87 96.46
 
  Henan 22.32 56.47 3.84 9.97 98.34
  Hubei 12.64 52.23 2.50 7.65 97.71
  Hunan 20.19 58.10 3.46 6.65 98.69
  Guangdong 14.32 57.44 2.67 5.54 97.13
  Guangxi 10.89 64.07 2.52 4.29 94.85
  Hainan 13.43 57.49 2.28 8.21 98.78
 
  Chongqing 12.25 60.04 2.40 5.84 97.95
  Sichuan 12.19 59.28 2.40 6.42 97.70
  Guizhou 11.54 65.74 1.97 6.92 95.44
  Yunnan 15.36 58.01 1.79 7.30 95.18
  Tibet 4.46 23.60 0.77 11.12 91.86
 
  Shaanxi 16.93 54.97 1.94 16.70 96.98
  Gansu 8.21 55.57 2.21 3.12 97.51
  Qinghai 13.44 61.60 1.95 20.36 95.12
  Ningxia 7.11 64.85 1.95 3.05 95.62
  Xinjiang 20.87 51.93 2.53 22.32 97.75