12-23  Sales of Livestock, Poultry, Small Animals and Fishery Per Capita Rural Household
Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households. (kg)
Year Pork Mutton Beef Poultry Poultry Milk Silkworm Aquatic
Region Eggs Cocoons Products
         
1985 16.27 0.57 0.52 1.00 2.21 1.02 0.36 1.74
1990 17.84 0.71 0.55 1.45 1.89 1.68 0.58 2.05
1991 20.07 0.90 0.76 2.18 2.65 1.91 0.65 2.92
1992 21.17 0.86 0.72 2.23 2.90 1.85 0.70 3.21
1993 23.80 1.02 0.86 2.41 2.89 1.76 0.74 3.10
1994 23.31 1.11 0.93 2.30 3.35 1.81 0.83 2.97
1995 24.17 1.15 0.96 2.42 3.54 1.90 0.79 2.94
1996 25.73 1.68 2.01 2.45 2.58 2.55 0.50 3.27
1997 26.08 1.76 2.33 2.99 3.76 2.76 0.54 4.50
1998 23.04 1.67 1.04 2.42 3.57 2.60 0.65 4.31
1999 28.41 1.85 1.86 3.41 4.07 3.00 0.62 6.20
2000 30.19 2.06 2.40 4.60 6.32 2.67 0.64 5.82
2001 30.86 2.31 2.76 5.03 5.96 3.65 0.80 6.53
2002 32.30 2.50 2.73 6.01 6.54 4.87 0.77 8.04
2003 29.49 2.87 2.71 6.67 7.06 7.29 0.76 7.47
2004 26.62 2.94 2.49 6.87 6.39 7.67 0.79 7.28
2005 32.19 3.26 2.87 9.62 10.52 11.27 0.91 8.54
2006 34.44 3.12 3.07 8.86 10.96 13.27 1.05 8.94
2007 27.55 3.00 3.02 10.21 10.69 14.62 1.16 9.85
2008 25.36 2.61 2.83 10.82 12.84 15.05 0.98 9.96
 
  Beijing 28.88 1.59 0.79 19.73 25.74 32.74 8.48
  Tianjin 23.01 0.78 4.01 98.39 58.63 12.83 25.39
  Hebei 19.37 1.94 3.34 9.04 43.91 30.28
  Shanxi 8.15 2.74 1.41 4.89 20.51 37.83 0.07
  Inner Mongolia 13.11 39.71 14.38 1.70 10.38 180.55
 
  Liaoning 46.27 1.62 12.25 46.85 89.05 14.15 1.41 19.20
  Jilin 33.10 1.72 15.56 26.85 22.55 4.07 0.52
  Heilongjiang 42.61 1.26 4.29 11.70 4.11 77.59 0.08 4.37
 
  Shanghai 5.85 0.26 0.22 0.05 1.02
  Jiangsu 13.28 0.60 0.13 7.52 24.44 1.97 1.94 25.75
  Zhejiang 68.19 0.23 0.06 17.94 3.32 3.30 12.96
  Anhui 13.70 0.85 1.19 11.17 0.96 0.78 3.99
  Fujian 26.83 0.10 0.22 1.07 0.74 0.02 26.60
  Jiangxi 19.46 0.03 0.18 3.15 8.41 0.99 0.26 11.08
  Shandong 26.40 0.92 2.83 39.42 23.66 5.26 1.51 9.79
 
  Henan 32.96 0.94 2.48 7.28 23.47 1.93 0.02 3.83
  Hubei 26.38 0.24 0.39 7.16 8.25 0.12 37.31
  Hunan 28.47 0.09 0.30 3.56 1.18 9.09
  Guangdong 17.17 0.02 0.17 27.55 0.16 0.11 0.52 31.23
  Guangxi 29.05 0.23 0.50 3.47 0.31 8.97 2.67
  Hainan 29.21 0.37 3.45 4.06 0.26 72.18
 
  Chongqing 41.51 0.25 0.57 3.59 2.37 0.01 2.57 3.79
  Sichuan 47.74 0.49 0.58 6.00 1.69 2.27 1.77 6.22
  Guizhou 21.41 0.22 1.16 1.84 0.38 0.08 0.36
  Yunnan 31.93 0.39 1.51 4.55 4.86 14.66 0.92 0.59
  Tibet 1.67 3.14 5.72 0.21 0.31 1.20
 
  Shaanxi 12.03 2.29 0.44 1.76 13.26 31.01 0.63 0.11
  Gansu 5.20 1.97 5.28 0.24 1.00 4.90 0.12
  Qinghai 2.76 13.77 6.65 0.11 0.01 6.87 1.49
  Ningxia 9.40 9.28 10.04 12.81 0.51 78.95 8.83
  Xinjiang 1.90 19.59 14.60 2.67 12.78 32.00
         
a) Sales of poultry eggs before 1992 did not include egg products, and sales of aquatic products only referred to the sales of fish and shrimp.