12-22  Per Capita Major Farm Products Sold by Rural Households
Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households. (kg)
Year Grain Cotton Oil-bearing Fiber Tobacco Vegetables Fruits
Region Crops Crops
        
1985 123.49 4.13 14.37 2.80 2.25 53.76 6.78
1990 180.24 4.31 12.87 1.56 2.67 65.07 13.17
1991 179.44 5.54 13.22 1.32 3.17 68.70 15.74
1992 165.89 4.16 11.27 1.18 3.58 75.58 16.92
1993 159.35 3.26 10.48 0.86 3.19 77.73 19.60
1994 188.53 4.01 10.68 0.50 2.02 72.68 22.64
1995 179.20 4.31 12.02 0.73 2.21 79.96 24.28
1996 203.47 3.90 11.64 0.83 3.07 97.00 29.78
1997 228.01 5.12 11.13 0.57 4.45 106.22 36.21
1998 227.53 5.10 12.39 0.41 2.33 108.72 38.51
1999 243.34 4.43 15.59 0.28 2.42 111.66 43.17
2000 264.74 5.59 18.43 0.47 2.73 132.07 46.43
2001 268.04 7.05 18.31 0.44 2.42 132.94 48.21
2002 281.15 6.94 18.47 0.64 2.59 143.77 49.06
2003 294.35 16.77 19.22 0.71 2.62 147.58 48.83
2004 287.25 19.19 18.88 0.53 2.47 151.57 57.48
2005 375.79 22.06 20.09 0.69 3.69 167.93 61.62
2006 394.64 23.79 17.79 0.43 3.83 172.98 59.49
2007 394.07 24.92 17.24 0.39 3.45 169.99 66.79
2008 444.45 20.68 15.69 0.28 3.83 170.83 64.94
 
  Beijing 148.04 0.81 141.39 91.08
  Tianjin 199.42 105.73 0.08 272.44 63.06
  Hebei 414.91 33.43 7.31 0.09 305.30 106.01
  Shanxi 275.24 16.77 4.18 0.06 0.53 276.60 156.13
  Inner Mongolia 1087.89 64.76 0.41 0.46 157.98 1.28
 
  Liaoning 1129.43 0.01 27.18 3.09 331.98 97.78
  Jilin 2476.95 22.56 0.30 1.06 156.57 12.30
  Heilongjiang 2713.47 6.15 4.17 260.27 2.56
 
  Shanghai 34.03 0.49 3.97 80.49 36.12
  Jiangsu 474.98 10.09 11.80 129.70 4.77
  Zhejiang 78.05 1.95 3.98 236.20 137.45
  Anhui 593.10 24.44 26.16 0.23 0.18 43.58 4.09
  Fujian 109.62 4.16 15.09 150.54 133.64
  Jiangxi 496.26 10.25 12.72 0.01 2.35 72.90 56.19
  Shandong 535.16 43.31 17.33 0.08 2.02 363.68 103.49
 
  Henan 528.71 10.66 15.05 0.23 4.38 146.05 43.12
  Hubei 390.36 70.09 65.14 0.05 2.11 136.45 90.38
  Hunan 224.98 16.49 8.87 1.00 6.31 55.71 60.64
  Guangdong 82.53 4.29 0.01 1.83 213.53 49.59
  Guangxi 141.56 0.07 4.18 0.32 0.88 118.20 40.60
  Hainan 53.27 11.48 0.07 296.46 121.55
 
  Chongqing 78.99 4.81 0.23 7.39 113.92 45.01
  Sichuan 91.08 0.05 14.45 0.29 4.34 113.69 40.10
  Guizhou 70.79 6.53 15.80 77.45 6.95
  Yunnan 108.35 8.64 1.96 28.51 180.71 29.01
  Tibet 69.41 7.69 13.14 0.70
 
  Shaanxi 247.11 6.77 5.76 1.66 135.12 204.53
  Gansu 197.34 23.75 12.85 0.12 166.85 55.32
  Qinghai 70.18 42.05 31.43 10.84
  Ningxia 410.90 26.65 251.48 61.52
  Xinjiang 427.77 268.61 25.97 2.30 0.30 233.81 125.13
        
a) Sales of fruits do not include melons for fruits use.