12-21  Per Capita Output of Major Farm Products
(kg)
Year Grain Cotton Oil-bearing Pork, Beef Total Aquatic Milk
Region Crops and Mutton Products
       
1978 319 2.3 5.5 9.1 4.9
1980 327 2.8 7.8 12.3 4.6 1.2
1985 361 3.9 15.0 16.8 6.7 2.4
1990 393 4.0 14.2 22.1 10.9 3.7
1995 387 4.0 18.7 27.4 20.9 4.6
2000 366 3.5 23.4 37.6 29.4 6.6
2001 356 4.2 22.5 38.0 29.9 8.1
2002 357 3.8 22.6 38.5 30.9 10.2
2003 334 3.8 21.8 39.5 31.6 13.6
2004 362 4.9 23.7 40.4 32.8 17.4
2005 371 4.4 23.6 42.0 33.9 21.1
2006 380 5.7 20.1 42.7 35.0 24.4
2007 381 5.8 19.5 40.1 36.0 26.7
2008 399 5.7 22.3 40.3 37.0 26.8
 
  Beijing 75 0.1 1.3 15.6 3.7 39.9
  Tianjin 130 7.2 0.4 25.0 28.2 60.9
  Hebei 417 10.6 21.9 47.2 13.9 72.4
  Shanxi 302 3.1 5.6 16.1 0.9 20.0
  Inner Mongolia 885 0.1 48.8 79.9 4.1 378.6
 
  Liaoning 432 0.1 11.3 59.2 87.7 23.5
  Jilin 1040 0.2 19.0 54.2 5.7 14.5
  Heilongjiang 1105 7.4 36.5 9.3 132.9
 
  Shanghai 62 0.2 1.9 9.6 17.3 12.4
  Jiangsu 415 4.3 19.6 26.8 55.5 8.0
  Zhejiang 152 0.6 8.1 25.5 82.3 4.4
  Anhui 493 5.9 37.2 40.5 28.1 3.0
  Fujian 182 7.1 39.1 150.9 4.0
  Jiangxi 447 2.6 20.8 47.9 43.4 2.6
  Shandong 454 11.1 36.3 15.8 77.8 24.5
 
  Henan 571 6.9 53.8 50.8 5.4 29.7
  Hubei 390 9.0 50.1 49.7 54.9 2.7
  Hunan 441 3.9 21.0 62.1 28.0 1.2
  Guangdong 131 8.6 27.4 71.6 1.4
  Guangxi 291 7.8 48.8 52.2 1.6
  Hainan 216 10.2 47.2 164.1 0.3
 
  Chongqing 408 12.6 52.2 6.7 2.8
  Sichuan 386 0.2 30.7 60.1 11.7 8.1
  Guizhou 307 18.1 39.1 2.1 1.1
  Yunnan 335 6.7 56.8 5.6 9.9
  Tibet 333 21.1 82.9 0.2 80.5
 
  Shaanxi 296 2.7 13.2 23.5 1.4 39.7
  Gansu 339 4.7 20.4 27.9 0.4 13.2
  Qinghai 184 63.7 44.6 0.3 45.7
  Ningxia 536 22.1 34.5 12.2 145.3
  Xinjiang 440 143.2 26.9 47.6 4.3 65.0
       
b) Data of pork, beef and mutton from 2000 to 2006, aquatic products from 1997 to 2006 were adjusted according to the Second National Agricultural 
    Census in 2006.