12-12  Area of Land Managed by Rural Households at Year-end by Region (2008)
Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households. (mu/person)
Region Area of Hilly Area Area of Area Water
Cultivated under Garden of Area for
Land under Management Plot Grassland Breeding
Management Aquatics
           
  National Total 2.18 0.33 0.10 4.33 0.04
 
  Beijing 0.57 0.05 0.17 0.05
  Tianjin 1.31 0.01 0.05 0.04
  Hebei 1.94 0.11 0.07
  Shanxi 2.39 0.18 0.01
  Inner Mongolia 8.67 0.36 0.07 125.95
 
  Liaoning 3.34 0.19 0.08 0.04
  Jilin 7.07 0.01 0.03
  Heilongjiang 11.16 0.03 0.01 0.02
 
  Shanghai 0.27 0.05 0.06
  Jiangsu 1.14 0.01 0.02 0.16
  Zhejiang 0.64 0.42 0.16 0.06
  Anhui 1.76 0.31 0.05 0.08
  Fujian 0.81 1.24 0.33 0.08
  Jiangxi 1.56 0.96 0.06 0.05
  Shandong 1.51 0.05 0.10 0.01
 
  Henan 1.65 0.03 0.04 0.01
  Hubei 1.59 0.62 0.05 0.12
  Hunan 1.20 0.53 0.07 0.03 0.05
  Guangdong 0.66 0.28 0.12 0.09
  Guangxi 1.37 0.57 0.16 0.03 0.02
  Hainan 1.05 0.86 0.45 0.02
 
  Chongqing 1.02 0.32 0.05 0.01 0.02
  Sichuan 1.03 0.27 0.05 0.03
  Guizhou 1.09 0.26 0.02 0.03
  Yunnan 1.43 0.71 0.26 0.01
  Tibet 2.02 34.26
 
  Shaanxi 1.92 0.35 0.30 0.09
  Gansu 2.58 0.71 0.12 0.16
  Qinghai 2.29 0.21 0.01 22.69
  Ningxia 4.53 0.14 0.06 0.61 0.04
  Xinjiang 4.56 0.07 0.22 10.00