12-11  Number of Major Productive Fixed Assets Per 100 Rural Households at Year-end
Data in this table are obtained from the sample surveys on rural households.
Year Motor Large and Mini and Motorized Carts with Pumps Draught Commodity
Vehicles Medium Walking Threshing Rubber  Animals Animals
Region  Tractors Tractors Machines Tyres   
(set) (set) (set) (set) (set) (unit) (unit) (unit)
         
1985 0.25 0.35 2.71 1.91 5.49 1.69 57.15 32.12
1990 0.28 0.45 5.30 3.55 7.89 3.86 57.27 30.91
1991 0.24 0.51 6.61 3.85 8.24 4.73 53.93 28.73
1992 0.28 0.55 7.25 4.16 8.67 5.48 52.95 30.07
1993 0.33 0.64 8.40 5.30 9.60 8.54 59.98 53.15
1994 0.40 0.79 8.77 5.15 9.32 7.90 58.79 56.70
1995 0.51 0.77 9.93 6.33 9.29 9.07 55.99 50.72
1996 0.78 0.99 12.46 6.87 8.78 10.97 54.99 56.26
1997 0.82 1.39 14.26 7.41 8.83 12.12 55.58 52.72
1998 1.01 1.22 14.34 8.58 8.52 13.73 48.39 52.20
1999 1.09 1.44 16.28 8.35 7.87 14.02 45.02 54.08
2000 1.32 1.41 16.72 9.59 13.26 17.73 41.75 41.56
2001 1.20 1.50 17.41 9.28 14.52 19.92 39.67 54.65
2002 1.29 1.53 18.48 9.62 14.31 21.53 39.38 56.43
2003 1.40 1.79 18.93 10.06 13.71 21.12 35.52 58.62
2004 1.43 2.24 18.78 10.12 12.88 22.06 34.83 51.83
2005 1.76 2.13 20.24 8.69 9.85 21.03 29.33 60.28
2006 1.83 2.39 21.06 9.44 9.49 22.12 28.75 61.76
2007 1.91 2.85 19.10 9.76 8.86 23.35 27.50 63.59
2008 2.03 3.12 18.99 10.26 8.73 24.10 26.00 67.75
 
  Beijing 5.20 1.33 5.20 0.40 2.67 1.07 43.20
  Tianjin 7.00 1.67 18.50 1.33 4.00 20.83 6.33 39.50
  Hebei 3.62 2.89 32.82 2.35 6.67 26.75 10.07 65.48
  Shanxi 4.00 2.10 18.29 1.57 5.38 6.14 18.17 57.95
  Inner Mongolia 1.60 4.56 48.35 3.50 29.22 34.90 77.28 248.50
 
  Liaoning 1.90 2.96 10.58 2.86 15.48 37.17 27.96 63.17
  Jilin 3.31 8.25 42.69 7.34 16.38 28.69 40.13 85.06
  Heilongjiang 0.89 17.68 47.05 3.39 3.17 24.82 13.48 82.32
 
  Shanghai 0.17 0.33 0.50 2.67 6.83 3.83
  Jiangsu 2.13 1.03 17.02 10.85 14.00 20.05 1.76 23.59
  Zhejiang 2.19 1.30 2.81 15.08 2.64 22.72 1.63 110.11
  Anhui 1.45 3.68 39.91 16.16 4.90 53.66 5.19 20.32
  Fujian 3.13 0.88 4.40 10.76 2.20 11.65 7.83 77.75
  Jiangxi 1.39 0.29 4.08 25.59 8.69 21.94 31.44 9.76
  Shandong 3.07 3.65 24.35 2.74 13.39 43.86 7.50 39.64
 
  Henan 1.73 9.00 36.19 6.66 9.29 36.61 9.27 39.83
  Hubei 1.21 1.64 12.13 1.76 9.79 24.82 24.32 20.28
  Hunan 0.86 0.32 2.16 21.63 3.53 27.65 17.32 18.05
  Guangdong 1.38 0.84 6.58 18.37 3.93 20.97 26.44 23.05
  Guangxi 1.02 1.65 17.57 20.65 3.59 19.32 49.03 33.77
  Hainan 0.63 0.14 0.83 14.83 1.39 22.13 51.90 62.22
 
  Chongqing 0.56 0.17 0.11 23.78 14.56 15.04 32.56
  Sichuan 1.23 0.65 2.30 26.78 1.41 31.08 21.61 51.68
  Guizhou 1.76 0.18 0.94 6.03 0.94 6.34 65.06 28.97
  Yunnan 2.33 1.54 8.40 7.25 4.79 9.21 60.89 60.25
  Tibet 7.29 3.54 41.88 7.08 11.67 235.21 899.79
 
  Shaanxi 1.71 4.82 11.62 4.28 18.38 14.21 16.51 28.33
  Gansu 0.72 4.28 30.56 4.56 16.22 8.78 68.83 48.39
  Qinghai 3.17 4.50 58.92 5.77 4.17 0.50 51.33 136.17
  Ningxia 4.33 3.17 52.17 4.29 3.33 14.83 40.17 43.67
  Xinjiang 2.26 5.03 28.06 2.32 49.03 3.55 62.71 511.74