12-9  Water Conservancy Facilities and Area with Flood Prevention Measures by Region (2008)
Region Number of Capacity of Area with Flood Area of Soil 
Reservoirs Reservoirs  Prevention Measures Erosion under Control
(unit) (100 million cu.m) (1 000 hectares) (1 000 hectares)
         
  National Total 86353 6924.0 21424.5 101587.0
 
  Beijing 82 93.9 149.8 454.4
  Tianjin 29 25.9 392.4 44.8
  Hebei 1069 161.4 1647.3 6194.0
  Shanxi 733 56.8 89.2 4969.3
  Inner Mongolia 492 162.8 277.0 10247.8
 
  Liaoning 952 357.5 995.0 6108.0
  Jilin 1631 319.5 981.4 3497.6
  Heilongjiang 697 158.4 3305.7 4470.9
 
  Shanghai 53.7
  Jiangsu 906 189.4 2800.2 1007.1
  Zhejiang 4202 394.8 496.2 2334.6
  Anhui 4797 281.0 2247.2 2059.2
  Fujian 2971 178.0 124.3 1386.0
  Jiangxi 9800 292.8 368.9 4135.5
  Shandong 6244 225.5 2609.2 4489.5
 
  Henan 2344 400.8 1908.2 4348.0
  Hubei 5794 1000.9 1205.4 4269.2
  Hunan 11815 397.7 441.3 2758.8
  Guangdong 7059 424.5 509.7 1342.1
  Guangxi 4371 385.1 207.9 1774.0
  Hainan 995 95.3 12.3 31.1
 
  Chongqing 2825 56.6 2143.3
  Sichuan 6728 208.5 91.3 5878.2
  Guizhou 2032 248.2 50.5 2862.8
  Yunnan 5477 128.3 244.4 4932.0
  Tibet 64 12.9 22.3 15.6
 
  Shaanxi 1001 75.7 130.6 9102.9
  Gansu 288 88.6 12.5 7683.8
  Qinghai 157 341.9 798.6
  Ningxia 223 25.5 10.5 1880.8
  Xinjiang 575 135.8 40.2 367.0