12-3  Area of Cultivated Land at Year-end by Region (2008)
Region Cultivated Land (Total Area) Composition toTotal
(1 000 hectares) (%)
     
  Region Total 121715.9 100.00
 
  Beijing        231.7 0.19
  Tianjin        441.1 0.36
  Hebei          6317.3 5.19
  Shanxi         4055.8 3.33
  Inner Mongolia 7147.2 5.87
 
  Liaoning       4085.3 3.36
  Jilin          5534.6 4.55
  Heilongjiang   11830.1 9.72
 
  Shanghai       244.0 0.20
  Jiangsu        4763.8 3.91
  Zhejiang       1920.9 1.58
  Anhui          5730.2 4.71
  Fujian         1330.1 1.09
  Jiangxi        2827.1 2.32
  Shandong       7515.3 6.17
 
  Henan          7926.4 6.51
  Hubei          4664.1 3.83
  Hunan          3789.4 3.11
  Guangdong      2830.7 2.33
  Guangxi        4217.5 3.47
  Hainan         727.5 0.60
 
Chongqing 2235.9 1.84
  Sichuan        5947.4 4.89
  Guizhou        4485.3 3.69
  Yunnan         6072.1 4.99
  Tibet          361.6 0.30
 
  Shaanxi        4050.3 3.33
  Gansu          4658.8 3.83
  Qinghai        542.7 0.45
  Ningxia        1107.1 0.91
  Xinjiang       4124.6 3.39
     
a) Data come from the Ministry of Land and Resources. Deadline of Land Change Survey of 2008 were December 31, 2008.