11-48  Sources of Investment in the Treatment of Industrial Pollution (2008)
Region Sources of Current    
Investment in Pollution Other Self-raising Loans
the Treatment of Charges Government Funds 
Industrial Pollution Subsidies Subsidies  
(10 000 yuan)    
      
National Total 5426404 88172 136127 5200689 306685
 
  Beijing 78475 8 13974 64493 8000
  Tianjin 168270 438 9913 157920 3600
  Hebei 205675 8170 3724 193780 595
  Shanxi 529370 10978 14241 503750 48559
  Inner Mongolia 219189 1565 675 216949 1200
 
  Liaoning 201645 6266 3151 192229 13238
  Jilin 93865 657 4416 88792 7331
  Heilongjiang 95079 1355 4126 89598 1000
 
  Shanghai 103901 1924 381 101596 377
  Jiangsu 397126 7822 4776 384513 28026
  Zhejiang 148007 762 2551 144695 9427
  Anhui 115341 3180 1789 110372 13291
  Fujian 155763 371 760 154632 1352
  Jiangxi 50665 1900 2085 46680 9653
  Shandong 844159 10489 19775 813895 61323
 
  Henan 246110 4006 5272 236832 12012
  Hubei 161453 3713 4244 153497 3487
  Hunan 143905 2678 3350 137877 8429
  Guangdong 403276 270 10197 392809 723
  Guangxi 149751 1419 1098 147235 14381
  Hainan 3774 29 380 3366
 
  Chongqing 97396 2408 3179 91809 18031
  Sichuan 193808 6774 5772 180263 7804
  Guizhou 102029 3088 992 97949 4728
  Yunnan 102677 1762 914 100002 7851
  Tibet
 
  Shaanxi 106582 1067 1333 104182 9184
  Gansu 118436 3645 4619 110172 3453
  Qinghai 11165 65 180 10920
  Ningxia 90631 230 6522 83879 4620
  Xinjiang 88878 1134 1740 86004 5010