11-44  Environment Pollution and Destruction Accidents
 
 Number of  Direct Reparations
Year Pollution and Water Air Solid Noise and Others Economic and Fines
Region Destruction Pollution Pollution Wastes Vibration  Losses on Pollution
Accidents   Pollution Pollution  (10 000 Accidents
 (time)      yuan) (10 000 yuan)
 
2000 2411 1138 864 103 266 40 17808 3683
2001 1842 1096 576 39 80 51 12272 3264
2002 1921 1097 597 109 97 21 4641 3141
2003 1843 1042 654 56 50 41 3375 2392
2004 1441 753 569 47 36 36 36366 3964
2005 1406 693 538 48 63 64 10515 3082
2006 842 482 232 45 6 77 13471 8416
2007 462 178 134 58 7 85 3278 807
2008 474 198 141 45 90 18186 927
 
  Beijing 37 2 9 25 1
  Tianjin
  Hebei 10 8 2 6112 30
  Shanxi 5 1 1 3
  Inner Mongolia 5 1 4 15 20
 
  Liaoning 2 1 1 7150
  Jilin 10 10 150 140
  Heilongjiang 6 1 4 1 120
 
  Shanghai 86 6 46 12 22 52
  Jiangsu 11 6 5
  Zhejiang 64 33 9 22 74 14
  Anhui 16 9 7 1441 130
  Fujian 1 1
  Jiangxi 19 12 7 588 55
  Shandong 10 5 1 2 2
 
  Henan 12 6 2 1 3
  Hubei 33 24 3 1 5
  Hunan 6 4 1 1 410 38
  Guangdong 4 4
  Guangxi 39 30 9 324 97
  Hainan
 
  Chongqing 21 14 6 1
  Sichuan 2 2
  Guizhou 10 4 1 5 15 17
  Yunnan 4 3 1 1707
  Tibet 255
 
  Shaanxi 15 13 2 15 72
  Gansu 37 11 24 2 62 8
  Qinghai 2 2 4
  Ningxia 1 1
  Xinjiang 6 1 2 3