11-43  Prevention of Forest Diseases, Pests and Rats
Year  Total  Forest Diseases Forest Pest Plague Forest Rat Plague
Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention Area of Area of Prevention
Region Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate Occurrence Prevention Rate
 (10 000 hectare) (10 000 hectare) (%) (10 000 hectare) (10 000 hectare) (%) (10 000 hectare) (10 000 hectare) (%) (10 000 hectare) (10 000 hectare) (%)
             
2000 851.86 574.19 67.4 93.45 61.95 66.3 669.28 456.59 68.2 89.12 55.65 62.4
2001 839.03 587.29 70.0 80.50 58.29 72.4 668.38 459.27 68.7 90.15 69.74 77.4
2002 841.25 571.96 68.0 74.50 57.12 76.7 679.23 451.23 66.4 87.52 63.61 72.7
2003 888.74 582.92 65.6 75.75 55.25 73.0 718.46 463.33 64.0 94.53 64.34 68.0
2004 944.84 639.52 68.0 75.79 56.71 75.0 744.03 494.85 67.0 125.02 87.96 70.4
2005 961.03 640.75 66.7 101.20 70.62 69.8 726.09 498.51 68.7 133.73 71.62 53.6
2006 1100.67 735.47 66.8 103.87 71.80 69.1 829.87 557.20 67.1 166.93 106.47 63.8
2007 1209.68 801.20 66.2 110.95 85.88 77.4 887.72 604.53 68.1 211.02 110.79 52.5
2008 1141.84 783.96 68.7 116.83 90.48 77.4 843.19 590.23 70.0 181.81 103.25 56.8
 
  Beijing 3.86 3.84 99.5 0.13 0.13 100.0 3.73 3.71 99.5
  Tianjin 3.16 3.16 100.0 0.09 0.09 100.0 3.07 3.07 100.0
  Hebei 40.17 38.48 95.8 2.26 2.05 90.5 36.90 35.53 96.3 1.01 0.90 89.1
  Shanxi 30.72 13.97 45.5 0.55 0.39 70.4 25.91 12.20 47.1 4.26 1.38 32.4
  Inner Mongolia 102.07 48.73 47.7 2.21 0.96 43.5 66.41 32.18 48.5 33.45 15.58 46.6
 
  Liaoning 68.75 59.57 86.7 5.32 3.63 68.3 63.22 55.73 88.2 0.21 0.21 98.4
  Jilin 34.86 23.78 68.2 2.94 2.23 75.8 30.57 20.38 66.7 1.35 1.17 86.3
  Heilongjiang 62.28 51.03 81.9 2.10 1.68 80.3 40.34 31.95 79.2 19.84 17.40 87.7
 
  Shanghai 0.99 0.99 99.2 0.10 0.09 96.6 0.90 0.89 99.5
  Jiangsu 8.29 7.19 86.7 1.95 1.91 97.8 6.34 5.28 83.3
  Zhejiang 6.21 5.68 91.4 2.16 1.89 87.5 4.05 3.79 93.6
  Anhui 35.11 28.79 82.0 4.82 4.37 90.7 30.29 24.42 80.6 100.0
  Fujian 24.65 14.99 60.8 1.53 1.43 93.5 23.13 13.56 58.6
  Jiangxi 38.73 16.30 42.1 5.74 2.03 35.3 32.99 14.28 43.3
  Shandong 52.09 47.25 90.7 13.38 11.81 88.3 38.71 35.43 91.5
 
  Henan 51.88 42.82 82.5 11.75 9.39 79.9 40.13 33.43 83.3
  Hubei 33.41 26.88 80.5 4.25 4.00 94.3 28.57 22.73 79.6 0.59 0.15 24.8
  Hunan 19.08 12.50 65.5 0.16 0.22 100.0 18.78 12.14 64.6 0.15 0.14 95.4
  Guangdong 47.44 15.25 32.1 3.45 2.73 79.2 43.99 12.51 28.4
  Guangxi 39.08 8.61 22.0 2.14 0.40 18.6 36.95 8.22 22.2
  Hainan 1.69 0.16 9.6 0.02 0.01 64.2 1.67 0.15 9.0
 
  Chongqing 26.10 21.64 82.9 0.60 0.54 90.2 17.12 14.62 85.4 8.38 6.48 77.2
  Sichuan 72.81 58.89 80.9 9.66 6.54 67.7 60.48 50.54 83.6 2.67 1.81 67.9
  Guizhou 21.73 15.95 73.4 1.66 1.11 66.7 18.70 13.89 74.3 1.37 0.95 69.4
  Yunnan 33.88 31.63 93.4 4.37 4.19 95.8 29.13 27.13 93.1 0.37 0.31 82.8
  Tibet 3.16 3.02 0.13
 
  Shaanxi 40.32 25.94 64.4 1.26 0.69 54.8 24.71 17.26 69.8 14.34 7.99 55.7
  Gansu 24.32 22.21 91.3 3.71 5.75 100.0 12.26 9.82 80.1 8.35 6.65 79.6
  Qinghai 27.44 17.83 65.0 2.19 1.27 57.9 9.83 6.22 63.2 15.42 10.35 67.1
  Ningxia 31.59 23.94 75.8 0.39 0.32 82.8 15.28 8.27 54.1 15.92 15.34 96.4
  Xinjiang 143.16 90.49 63.2 22.73 17.56 77.2 71.05 59.60 83.9 49.38 13.33 27.0
 
  Daxing'anling 12.79 5.47 42.7 3.20 1.07 33.3 4.98 1.29 25.9 4.61 3.11 67.4