11-40  Basic Situation of Natural Protection by Region (2008)
Region   Area of  Percentage
Number of  Nature  of Nature
Nature Nation Reserves Nation Reserves in
Reserves Level (10 000 Level the Region
(unit)  hectares)  (%)
      
  National Total 2538 303 14894.3 9120.3 15.1
 
  Beijing 20 2 13.4 2.6 8.0
  Tianjin 8 3 15.4 10.1 13.6
  Hebei 34 11 56.7 21.7 3.0
  Shanxi 46 5 114.0 8.3 7.3
  Inner Mongolia 196 23 1383.2 384.4 11.7
 
  Liaoning 95 12 264.6 93.6 10.4
  Jilin 34 11 224.0 78.4 12.4
  Heilongjiang 190 20 617.5 205.8 13.6
 
  Shanghai 4 2 9.4 6.6 14.8
  Jiangsu 30 3 56.5 33.6 5.5
  Zhejiang 31 9 25.7 9.8 2.5
  Anhui 102 6 52.8 15.6 4.1
  Fujian 92 12 50.6 20.6 3.1
  Jiangxi 174 8 110.1 14.4 6.6
  Shandong 75 7 109.7 25.7 6.6
 
  Henan 35 11 75.2 42.6 4.5
  Hubei 63 9 99.3 21.8 5.3
  Hunan 95 14 112.1 45.2 5.3
  Guangdong 371 11 355.2 22.6 4.8
  Guangxi 76 15 142.9 28.6 5.9
  Hainan 68 9 281.3 10.2 5.3
 
  Chongqing 51 3 90.1 19.6 11.0
  Sichuan 164 22 873.9 210.5 17.9
  Guizhou 129 8 95.3 24.4 5.4
  Yunnan 152 16 284.1 142.7 7.2
  Tibet 45 9 4140.3 3715.3 34.5
 
  Shaanxi 50 9 104.6 32.0 5.1
  Gansu 57 13 754.1 443.8 16.5
  Qinghai 11 5 2182.2 2025.2 30.3
  Ningxia 13 6 50.7 43.9 9.8
  Xinjiang 27 9 2149.4 1360.6 13.4