11-37  Area of Key Afforestation Projects
(hectare)
       
Year Total Project on Grain for Projects on Projects on Projects
 Area of Preservation of Green Protection Forests Harnessing on Fast-growing
Region Afforestation Natural Forests Projects in North China Source of Timber
    and Yangtze Sand and Dust Forest
    River Basin in Beijing Bases
     and Tianjin 
       
2001 3160181 948081 870986 1034924 217320 88870
2002 6777364 856077 4423607 775625 676375 45680
2003 8262781 688257 6196128 533544 824427 20425
2004 4802849 641446 3217542 448320 473272 22270
2005 3109105 424808 1898360 368202 408246 9488
2006 2810800 774815 1050526 566823 409541 9095
2007 2681646 732882 1056020 574219 315132 3393
2008 3438150 1009016 1190347 765770 469042 3975
 
  Beijing 11216 1417 9799
  Tianjin 11216 10062 1154
  Hebei 324619 55513 100792 165971 2343
  Shanxi 182483 25547 60428 60053 36455
  Inner Mongolia 548861 119657 101369 72172 255663
 
  Liaoning 81532 58159 23239 134
  Jilin 25879 10044 15835
  Heilongjiang 120609 87200 32263 1146
 
  Shanghai
  Jiangsu 13131 13131
  Zhejiang 5974 5974
  Anhui 29190 18620 10570
  Fujian 4416 4416
  Jiangxi 65203 46833 18370
  Shandong 27451 27451
 
  Henan 81973 8573 53155 20245
  Hubei 109685 43282 53467 12936
  Hunan 65054 47025 18029
  Guangdong 2150 2150
  Guangxi 57195 49704 7139 352
  Hainan 12635 11321 1314
 
  Chongqing 101242 81242 20000
  Sichuan 487528 425594 61934
  Guizhou 96984 35048 45936 16000
  Yunnan 155673 73361 71778 10534
  Tibet 11180 1180 10000
 
  Shaanxi 224470 114066 74131 36273
  Gansu 145003 48058 60069 36876
  Qinghai 43782 20541 15509 7732
  Ningxia 103422 12867 35844 54711
  Xinjiang 208394 62308 146086
       
a) In the Grain for Green Projects, 80,000 hectares of manually planted protection forests in the military precinct are included.