11-35  Forest Resources by Region
Region      
Area of Forest Man-made Forest Total Stock
Afforested Area Forest Coverage Standing Volume
Land (10 000  Rate Forest of Forest
(10 000 hectares)  (%) Stock (10 000 cu.m)
hectares)    (10 000 cu.m) 
       
  National Total 28492.56 17490.92 5364.99 18.21 1361810.00 1245584.58
 
  Beijing 97.29 37.88 27.08 21.26 1176.36 840.70
  Tianjin 13.44 9.35 8.99 8.14 234.18 140.35
  Hebei 624.55 328.83 179.48 17.69 8657.98 6509.92
  Shanxi 690.94 208.19 99.19 13.29 7309.34 6199.93
  Inner Mongolia 4403.61 2050.67 241.29 17.70 128806.70 110153.15
 
  Liaoning 634.39 480.53 267.60 32.97 18546.33 17476.57
  Jilin 805.57 720.12 148.22 38.13 85359.17 81645.51
  Heilongjiang 2026.50 1797.50 172.63 39.54 150153.09 137502.31
 
  Shanghai 2.25 1.89 1.89 3.17 233.63 33.24
  Jiangsu 99.88 77.41 74.17 7.54 4073.18 2285.27
  Zhejiang 654.79 553.92 255.63 54.41 13846.75 11535.85
  Anhui 412.32 331.99 185.51 24.03 12667.41 10371.90
  Fujian 908.07 764.94 356.98 62.96 49671.38 44357.36
  Jiangxi 1044.69 931.39 275.25 55.86 37435.19 32505.20
  Shandong 284.64 204.64 194.40 13.44 5819.42 3201.65
 
  Henan 456.41 270.30 161.11 16.19 13370.51 8404.64
  Hubei 766.00 497.55 145.90 26.77 17518.13 15406.64
  Hunan 1171.42 860.79 390.39 40.63 30211.67 26534.46
  Guangdong 1048.14 827.00 440.83 46.49 29703.35 28365.63
  Guangxi 1366.22 983.83 449.62 41.41 40287.06 36477.26
  Hainan 194.47 166.66 109.10 48.87 7863.61 7195.16
 
  Chongqing 366.84 183.18 62.87 22.25 10580.49 8441.08
  Sichuan 2266.02 1464.34 343.29 30.27 158216.65 149543.36
  Guizhou 761.83 420.47 183.50 23.83 21022.16 17795.72
  Yunnan 2424.76 1560.03 251.45 40.77 154759.40 139929.16
  Tibet 1657.89 1389.61 2.76 11.31 229448.04 226606.41
 
  Shaanxi 1071.78 670.39 169.21 32.55 33422.35 30775.77
  Gansu 745.55 299.63 67.32 6.66 19542.61 17504.33
  Qinghai 556.28 317.20 4.36 4.40 4101.39 3592.62
  Ningxia 115.34 40.36 9.81 6.08 478.39 392.85
  Xinjiang 608.46 484.07 45.90 2.94 31419.68 28039.68
       
a) Data in the table are the figures of the Sixth National Forestry Survey (1999-2003).
b) Data of national total include forest resources in Taiwan province and Hong Kong SAR and Macao SAR.