11-34  Land Use by Region (2008)
 (10 000 hectares)
Region        
Area under Land for Garden Grazing Land for Land for Land for Land for
Land Survey Agriculture Land and Pasture Construction Inhabitation, Transport Water
 Use  Land  Mining and Facilities Conservancy
     Manufacturing  Facilities
         
  National Total 95069.3 65687.6 1179.1 26183.5 3305.8 2691.6 249.6 364.5
 
  Beijing 164.1 109.6 12.0 0.2 33.8 27.9 3.3 2.6
  Tianjin 119.2 69.3 3.5 0.1 36.8 28.1 2.2 6.5
  Hebei 1884.3 1308.2 70.5 79.9 179.4 154.5 12.0 12.9
  Shanxi 1567.1 1014.3 29.5 65.8 86.9 77.3 6.3 3.3
  Inner Mongolia 11451.2 9523.0 7.3 6560.9 149.2 123.9 16.0 9.3
 
  Liaoning 1480.6 1122.8 59.6 34.9 139.9 115.9 9.2 14.8
  Jilin 1911.2 1639.3 11.5 104.4 106.5 84.2 6.7 15.6
  Heilongjiang 4526.5 3792.4 6.0 220.8 149.2 116.1 11.9 21.2
 
  Shanghai 82.4 36.7 2.1 25.4 23.0 2.1 0.2
  Jiangsu 1067.4 671.6 31.6 0.1 193.4 161.0 13.1 19.3
  Zhejiang 1054.0 867.2 66.1 104.9 81.7 9.5 13.8
  Anhui 1401.3 1119.0 33.9 2.8 166.2 133.4 10.1 22.7
  Fujian 1240.2 1073.1 62.9 0.3 64.7 50.7 7.9 6.1
  Jiangxi 1668.9 1416.4 27.8 0.4 95.4 67.5 7.5 20.5
  Shandong 1571.3 1156.6 100.7 3.4 251.1 209.3 16.3 25.5
 
  Henan 1655.4 1228.1 31.4 1.4 218.7 188.3 12.2 18.2
  Hubei 1858.9 1465.2 42.4 4.4 140.0 100.9 9.2 30.0
  Hunan 2118.5 1789.8 49.0 10.4 139.0 108.8 10.4 19.8
  Guangdong 1798.1 1489.1 100.8 2.7 179.0 145.7 12.1 21.1
  Guangxi 2375.6 1786.6 53.9 71.6 95.4 71.0 8.8 15.5
  Hainan 353.5 282.3 53.2 1.9 29.8 22.3 1.4 6.1
 
  Chongqing 822.7 692.0 24.0 23.7 59.3 48.9 4.8 5.5
  Sichuan 4840.6 4239.8 71.6 1371.1 160.3 136.6 13.5 10.2
  Guizhou 1761.5 1524.6 12.1 159.8 55.7 45.7 6.1 4.0
  Yunnan 3831.9 3176.0 84.2 78.2 81.6 62.8 10.0 8.8
  Tibet 12020.7 7760.6 0.2 6444.1 6.7 4.2 2.4 0.1
 
  Shaanxi 2057.9 1847.8 70.6 306.4 81.7 71.0 6.6 4.0
  Gansu 4040.9 2387.9 20.0 1261.3 97.7 88.2 6.6 2.9
  Qinghai 7174.8 4372.4 0.7 4034.7 32.7 24.7 3.2 4.8
  Ningxia 519.5 417.4 3.4 226.4 21.2 18.6 1.9 0.7
  Xinjiang 16649.0 6308.5 36.4 5111.4 124.0 99.3 6.3 18.4