11-30  Emission and Treatment of Industrial Sold Waste in Major Cities (2008)
(10 000 tons)
City     
Industrial  Industrial Industrial Ratio of
Solid Hazardous Solid Solid Wastes Industrial
Wastes Wastes Wastes Discharged Solid Wastes
Generated  Utilized  Utilized (%)
      
Beijing 1157 11.53 835 66.4
Tianjin 1479 14.79 1471 98.2
Shijiazhuang 1106 6.13 1043 90.8
Taiyuan 2532 3.08 1202 19 47.4
Hohhot 684 0.04 263 38.1
Shenyang 479 8.09 461 92.3
Changchun 339 1.26 337 99.4
Harbin 1150 1.61 860 74.8
Shanghai 2347 49.28 2242 95.5
Nanjing 1383 18.91 1282 92.4
Hangzhou 585 7.98 557 95.1
Hefei 244 1.19 242 99.2
Fuzhou 380 0.73 375 96.0
Nanchang 158 0.12 143 90.5
Jinan 1076 8.87 1028 94.4
Zhengzhou 1077 0.24 841 78.1
Wuhan 1094 1.34 1007 89.6
Changsha 184 0.14 165 3 88.6
Guangzhou 662 16.38 606 91.2
Nanning 410 18.77 370 90.2
Haikou 2 0.07 2 94.7
Chongqing 2311 8.08 1851 149 79.1
Chengdu 725 0.79 713 98.3
Guiyang 888 1.31 421 46.3
Kunming 1989 1.29 790 10 39.7
Lhasa 3 2 5.2
Xi'an 220 0.67 215 97.8
Lanzhou 372 17.36 291 78.1
Xining 235 3.47 178 73.8
Yinchuan 136 0.16 137 1 88.6
Urumqi 530 2.13 356 6 67.3