11-28  Production, Treatment and Utilization of Industrial Solid Wastes by Region (2008)
Region       
Volume of Hazardous Volume of Volume of Volume of Volume of Output Value
Industrial Wastes Industrial Industrial Industrial Industrial of Products
Solid  Solid Wastes Solid Wastes Solid Wastes Solid Wastes Made from
Wastes  Utilized in Stocks Treated Discharged Utilization
Produced      of Waste Gas,
(10 000 tons)  (10 000 tons) (10 000 tons) (10 000 tons) (ton) Water &
      Solid Wastes
      (10 000 yuan)
        
  National Total 190127 1357 123482 21883 48291 7817522 16213662
 
  Beijing 1157 12 835 39 748 876 117525
  Tianjin 1479 15 1471 27 113838
  Hebei 19769 12 12757 1537 5853 608352 1339373
  Shanxi 16213 4 9214 983 5918 2323858 411687
  Inner Mongolia 10622 31 5242 2001 4138 395544 218529
 
  Liaoning 15841 91 7582 2334 6373 11630 423803
  Jilin 3415 49 2053 1356 30 298591
  Heilongjiang 4472 58 3299 825 425 7098 474109
 
  Shanghai 2347 49 2242 15 90 169560
  Jiangsu 7724 115 7625 140 131 5 2139398
  Zhejiang 3785 48 3498 223 181 16657 2409843
  Anhui 7569 8 6326 451 862 15 576974
  Fujian 5371 10 3930 89 1373 26495 253523
  Jiangxi 8190 7 3251 802 4153 123088 390935
  Shandong 12988 228 12173 454 526 803 1650124
 
  Henan 9557 15 7124 254 2479 26397 716717
  Hubei 5014 91 3853 292 1023 58239 648622
  Hunan 4520 55 3633 611 334 290168 596282
  Guangdong 4833 92 4184 161 549 119897 601479
  Guangxi 5417 28 3381 420 1853 96154 457779
  Hainan 220 204 15 6 60 41309
 
  Chongqing 2311 8 1851 271 73 1488357 238383
  Sichuan 9237 41 5696 1348 2228 134045 515723
  Guizhou 5844 69 2339 1446 2126 555853 197467
  Yunnan 7986 53 3827 1688 2463 394239 652348
  Tibet 6 2 42789 426
 
  Shaanxi 6121 9 2466 1019 2626 263058 125382
  Gansu 3199 22 1124 988 1223 116261 211219
  Qinghai 1337 76 416 922 4 17504 46890
  Ningxia 1143 717 174 267 49908 58510
  Xinjiang 2438 60 1169 1024 208 650174 117314