11-27  Volume of Sulphur Dioxide Emisson by Region
(10 000 tons)
Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
  National Total 1995.1 1947.8 1926.6 2158.5 2254.9 2549.4 2588.8 2468.1 2321.2
 
  Beijing 22.4 20.1 19.2 18.3 19.1 19.1 17.6 15.2 12.3
  Tianjin 33.0 26.8 23.5 25.9 22.8 26.5 25.5 24.5 24.0
  Hebei 132.1 128.9 127.9 142.2 142.8 149.6 154.5 149.2 134.5
  Shanxi 120.2 119.9 119.9 136.3 141.5 151.6 147.8 138.7 130.8
  Inner Mongolia 66.4 64.6 73.1 128.8 117.9 145.6 155.7 145.6 143.1
 
  Liaoning 93.2 83.9 79.3 82.3 83.1 119.7 125.9 123.4 113.1
  Jilin 28.6 26.5 26.5 27.2 28.5 38.2 40.9 39.9 37.8
  Heilongjiang 29.7 29.2 28.7 35.6 37.3 50.8 51.8 51.5 50.6
 
  Shanghai 46.5 47.3 44.7 45.0 47.3 51.3 50.8 49.8 44.6
  Jiangsu 120.2 114.8 112.0 124.1 124.0 137.3 130.4 121.8 113.0
  Zhejiang 59.3 59.2 62.4 73.4 81.4 86.0 85.9 79.7 74.1
  Anhui 39.5 39.6 39.6 45.5 48.9 57.1 58.4 57.2 55.6
  Fujian 22.5 20.0 19.3 30.4 32.6 46.1 46.9 44.6 42.9
  Jiangxi 32.3 30.6 29.3 43.7 51.9 61.3 63.4 62.1 58.3
  Shandong 179.6 172.2 169.0 183.6 182.1 200.3 196.2 182.2 169.2
 
  Henan 87.7 89.7 93.7 103.9 125.6 162.5 162.4 156.4 145.2
  Hubei 56.0 54.0 53.9 60.9 69.2 71.7 76.0 70.8 67.0
  Hunan 77.3 76.2 74.3 84.8 87.2 91.9 93.4 90.4 84.0
  Guangdong 90.5 97.3 97.4 107.5 114.8 129.4 126.7 120.3 113.6
  Guangxi 83.0 69.7 68.3 87.4 94.4 102.3 99.4 97.4 92.5
  Hainan 2.0 2.0 2.2 2.3 2.3 2.2 2.4 2.6 2.2
 
  Chongqing 83.9 72.2 70.0 76.6 79.5 83.7 86.0 82.6 78.2
  Sichuan 122.3 113.5 111.7 120.7 126.4 129.9 128.1 117.9 114.8
  Guizhou 145.0 138.1 132.5 132.3 131.5 135.8 146.5 137.5 123.6
  Yunnan 38.6 35.7 36.4 45.3 47.8 52.2 55.1 53.4 50.2
  Tibet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
 
  Shaanxi 62.3 61.9 63.8 76.6 81.8 92.2 98.1 92.7 88.9
  Gansu 36.9 37.0 42.7 49.4 48.4 56.3 54.6 52.3 50.2
  Qinghai 3.2 3.5 3.2 6.0 7.4 12.4 13.0 13.4 13.5
  Ningxia 20.6 20.0 22.2 29.3 29.3 34.3 38.3 37.0 34.8
  Xinjiang 31.1 30.0 29.6 33.1 48.0 51.9 54.9 58.0 58.5