11-23  Ambient Air Quality in Major Cities (2008)
(milligram/cu.m)
City     Proportion of Days of
Particulate Sulphur Nitrogen Days of Air Quality Air Quality Equal to or 
Matters Dioxide Dioxide Equal to or Above above Grade II in the 
   Grade II (days) Whole Year (%) 
      
Beijing 0.123 0.036 0.049 274 0.75
Tianjin 0.088 0.061 0.041 322 0.88
Shijiazhuang 0.116 0.046 0.031 301 0.82
Taiyuan 0.094 0.073 0.021 303 0.83
Hohhot 0.070 0.049 0.045 340 0.93
Shenyang 0.118 0.059 0.037 323 0.88
Changchun 0.096 0.030 0.038 342 0.94
Harbin 0.102 0.043 0.055 308 0.84
Shanghai 0.084 0.051 0.056 328 0.90
Nanjing 0.098 0.054 0.053 322 0.88
Hangzhou 0.110 0.052 0.053 301 0.82
Hefei 0.134 0.022 0.025 257 0.70
Fuzhou 0.071 0.023 0.046 354 0.97
Nanchang 0.083 0.050 0.036 344 0.94
Jinan 0.126 0.052 0.022 295 0.81
Zhengzhou 0.094 0.060 0.047 325 0.89
Wuhan 0.113 0.051 0.054 294 0.81
Changsha 0.097 0.053 0.043 329 0.90
Guangzhou 0.071 0.046 0.056 345 0.95
Nanning 0.056 0.040 0.044 352 0.96
Haikou 0.043 0.009 0.017 366 1.00
Chongqing 0.106 0.063 0.043 297 0.81
Chengdu 0.111 0.049 0.052 319 0.87
Guiyang 0.082 0.064 0.023 347 0.95
Kunming 0.067 0.051 0.039 366 1.00
Lhasa 0.051 0.005 0.024 353 0.97
Xi'an 0.113 0.050 0.044 301 0.82
Lanzhou 0.132 0.070 0.054 268 0.73
Xining 0.118 0.029 0.030 296 0.81
Yinchuan 0.084 0.049 0.021 330 0.90
Urumqi 0.145 0.105 0.065 261 0.72