11-22  Amount of COD Discharged by Region
(10 000 tons)
Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
  National Total 1445.0 1404.8 1366.9 1332.9 1339.2 1414.2 1428.2 1381.8 1320.7
 
  Beijing 17.9 17.0 15.2 13.4 13.0 11.6 11.0 10.6 10.1
  Tianjin 18.6 10.6 10.3 13.0 13.7 14.6 14.3 13.7 13.3
  Hebei 70.7 65.2 64.0 63.6 65.8 66.1 68.8 66.7 60.5
  Shanxi 31.7 31.2 31.0 35.8 38.0 38.7 38.7 37.4 35.9
  Inner Mongolia 25.6 28.1 23.8 27.4 27.5 29.7 29.8 28.8 28.0
 
  Liaoning 70.1 67.7 59.3 54.6 50.0 64.4 64.1 62.8 58.4
  Jilin 47.6 41.1 35.7 37.2 36.6 40.7 41.7 40.0 37.4
  Heilongjiang 52.2 52.7 51.4 51.0 50.5 50.4 49.8 48.8 47.6
 
  Shanghai 31.9 30.5 33.0 33.8 29.4 30.4 30.2 29.4 26.7
  Jiangsu 65.4 83.1 78.4 76.7 85.4 96.6 93.0 89.1 85.1
  Zhejiang 62.6 58.0 57.8 56.2 55.7 59.5 59.3 56.4 53.9
  Anhui 44.3 41.7 41.1 41.2 42.7 44.4 45.6 45.1 43.3
  Fujian 32.2 31.4 28.2 35.1 35.9 39.4 39.5 38.3 37.8
  Jiangxi 39.0 41.5 39.1 42.2 45.4 45.7 47.4 46.9 44.5
  Shandong 99.9 92.2 86.0 83.0 77.9 77.0 75.8 72.0 67.9
 
  Henan 82.0 76.0 74.3 70.7 69.6 72.1 72.1 69.4 65.1
  Hubei 70.2 66.8 66.3 63.4 61.4 61.6 62.6 60.1 58.6
  Hunan 67.4 71.0 74.1 81.4 85.0 89.5 92.3 90.4 88.5
  Guangdong 95.1 110.5 95.2 98.2 92.7 105.8 104.9 101.7 96.4
  Guangxi 102.6 82.7 84.6 92.7 99.4 107.0 111.9 106.3 101.3
  Hainan 8.5 7.0 6.6 6.8 9.3 9.5 9.9 10.1 10.1
 
  Chongqing 26.4 25.4 25.0 26.1 27.0 26.9 26.4 25.1 24.2
  Sichuan 97.6 99.2 93.6 93.6 88.2 78.3 80.6 77.1 74.9
  Guizhou 22.8 20.7 20.5 22.0 22.3 22.6 22.9 22.7 22.2
  Yunnan 29.7 30.8 30.1 28.5 29.0 28.5 29.4 29.0 28.1
  Tibet 4.0 1.1 0.8 0.8 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
 
  Shaanxi 32.7 33.4 32.3 32.1 33.8 35.0 35.5 34.5 33.2
  Gansu 13.8 12.1 13.0 15.8 15.8 18.2 17.8 17.4 17.1
  Qinghai 3.3 3.3 3.3 3.2 3.9 7.2 7.5 7.6 7.5
  Ningxia 17.5 18.7 11.1 10.2 6.6 14.3 14.0 13.7 13.2
  Xinjiang 19.7 20.1 20.5 22.9 26.2 27.1 28.8 29.0 28.7