11-21  Discharge and Treatment of Industrial Waste Water in Major Cities (2008)
(10 000 tons)
City Total Industrial Waste COD Ammonia Number of Facilities Annual
Volume of Water Meeting Discharge from Nitrogen Discharge for Treatment Expenditure
Waste Water Discharge Industrial Waste from Industrial of Waste Water for Operation
Discharged Standards Water (ton) Waste Water (ton) (set) (10 000 yuan)
             
Beijing 8367 8221 4918.3 443.9 514 40183.8
Tianjin 20433 20413 27838.2 3440.1 875 87263.5
Shijiazhuang 20957 20795 53345.4 4192.8 547 40320.4
Taiyuan 2468 1994 4725.0 364.1 310 38454.9
Hohhot 2977 2802 4552.6 246.6 74 7325.2
Shenyang 7332 6706 9213.1 1355.1 352 11989.1
Changchun 5487 5181 19288.6 460.1 103 6003.7
Harbin 3620 3367 16520.1 2435.5 156 17277.6
Shanghai 41871 41364 27653.2 2428.0 1790 223072.3
Nanjing 39363 36606 26708.6 1038.6 701 75335.1
Hangzhou 75585 63889 89624.1 2902.3 1051 74488.5
Hefei 2093 2011 2944.8 117.8 170 8879.2
Fuzhou 5659 5429 5975.6 564.8 367 16667.5
Nanchang 10118 9471 18826.2 1143.5 198 9351.1
Jinan 4749 4693 5854.4 545.1 208 16955.4
Zhengzhou 12700 12696 10627.9 308.1 388 18341.3
Wuhan 23844 23603 24388.9 874.5 248 26705.2
Changsha 4176 3679 4966.9 210.7 289 4904.5
Guangzhou 34475 33045 19388.7 915.4 1161 77114.2
Nanning 15731 12696 76665.4 1834.2 367 15034.5
Haikou 481 481 374.4 12.2 35 1441.2
Chongqing 67027 62648 101230.9 8331.2 1550 48918.1
Chengdu 20698 20421 62609.5 8724.4 1759 40864.5
Guiyang 2404 2244 2091.3 97.7 385 10167.4
Kunming 4425 4405 4145.1 249.5 546 23204.2
Lhasa 666 267 586.6 6.8 11 225.0
Xi'an 18304 17862 42057.2 1568.9 414 11174.2
Lanzhou 3737 2311 2204.5 205.3 73 72133.9
Xining 4140 3443 13290.1 1143.3 123 2353.6
Yinchuan 4935 4923 14630.7 1415.5 106 10904.2
Urumqi 5766 4564 7934.6 1793.2 103 17735.1