11-19  Discharge and Treatment of Industrial Waste Water by Region (2008)
Region         
Number of Total Volume of Industrial Waste COD Ammonia Consumption COD Ammonia
Facilities for Volume of Waste Water Water Meeting Discharge from Nitrogen Discharge Waste Water Discharge from Nitrogen Discharge
Treatment of Waste Water Directly Discharged Discharge Industrial from Industrial Discharge Consumption from Consumption
Waste Water Discharge into Sea Standards Waste Water Waste Water (10 000 tons) Waste Water Waste Water
(set) (10 000 tons)  (10 000 tons) (10 000 tons) (10 000 tons)  (10 000 tons) (10 000 tons)
          
  National Total 78725 2416511 158702 2233986 457.58 29.69 3300290 863.12 97.28
 
  Beijing 514 8367 8221 0.49 0.04 104892 9.63 1.14
  Tianjin 875 20433 460 20413 2.78 0.34 40796 10.53 1.09
  Hebei 5822 121172 982 115699 24.87 1.74 113525 35.61 3.85
  Shanxi 2797 41150 35229 14.36 1.13 65761 21.53 3.06
  Inner Mongolia 836 29167 24092 13.01 0.32 41254 15.00 3.06
 
  Liaoning 1822 83073 24600 73544 23.56 0.96 128948 34.84 5.47
  Jilin 629 38353 33443 15.21 0.34 69428 22.22 2.69
  Heilongjiang 990 38910 33768 13.18 0.93 72086 34.45 4.05
 
  Shanghai 1790 41871 9727 41364 2.77 0.24 181880 23.91 3.11
  Jiangsu 6469 259999 368 253940 25.47 1.40 249702 59.67 5.61
  Zhejiang 7630 200488 12952 182094 24.27 2.03 149889 29.59 2.65
  Anhui 1795 67007 64438 12.69 1.47 101663 30.60 3.31
  Fujian 4196 139997 67540 137825 8.44 0.69 96272 29.38 2.31
  Jiangxi 1767 68681 63863 10.02 0.63 70228 34.50 2.81
  Shandong 4590 176977 7850 174953 25.73 1.59 181934 42.13 5.44
 
  Henan 3211 133144 126308 30.30 2.88 176049 34.78 4.75
  Hubei 2050 93687 87753 14.99 1.68 165187 43.58 5.30
  Hunan 3149 92340 85057 23.72 2.51 157991 64.74 5.96
  Guangdong 9968 213314 6788 191413 21.11 1.03 464038 75.26 11.21
  Guangxi 2552 205745 24394 176290 56.03 2.13 139610 45.24 3.45
  Hainan 293 5991 3040 5674 1.08 0.05 30197 8.98 0.80
 
  Chongqing 1550 67027 62648 10.12 0.83 78086 14.05 1.50
  Sichuan 4757 108700 103191 24.77 1.67 153643 50.13 4.52
  Guizhou 1798 11695 8386 1.37 0.11 44171 20.81 1.66
  Yunnan 2032 32996 30574 9.19 0.36 50869 18.86 1.68
  Tibet 13 924 274 0.08 2496 1.46 0.15
 
  Shaanxi 2780 48477 47132 13.25 0.64 56406 19.96 2.53
  Gansu 747 16405 9670 4.78 0.88 31065 12.27 1.34
  Qinghai 148 7098 3767 3.73 0.16 12899 3.73 0.53
  Ningxia 380 20448 17884 10.17 0.42 17500 3.01 0.35
  Xinjiang 775 22875 15078 16.03 0.48 51825 12.68 1.91