11-17  Water Resources
Year Total    
Amount of Surface Water Groundwater Duplicated Per Capita
Region Water Resources Resources Resources Measurement Water Resources
(100 million   Between (cu.m/person)
 cu.m)   Surface Water 
    and Groundwater 
      
2000 27700.8 26561.9 8501.9 7363.0 2193.9
2001 26867.8 25933.4 8390.1 7455.7 2112.5
2002 28261.3 27243.3 8697.2 7679.2 2207.2
2003 27460.2 26250.7 8299.3 7089.9 2131.3
2004 24129.6 23126.4 7436.3 6433.1 1856.3
2005 28053.1 26982.4 8091.1 7020.4 2151.8
2006 25330.1 24358.1 7642.9 6670.8 1932.1
2007 25255.2 24242.5 7617.2 6604.5 1916.3
2008 27434.3 26377.0 8122.0 7064.7 2071.1
 
  Beijing 34.2 12.8 24.9 3.5 205.5
  Tianjin 18.3 13.6 5.9 1.2 159.8
  Hebei 161.0 62.4 136.3 37.7 231.1
  Shanxi 87.4 51.3 78.9 42.8 256.9
  Inner Mongolia 412.1 274.8 235.1 97.9 1710.3
 
  Liaoning 266.0 226.8 105.4 66.2 617.7
  Jilin 332.0 276.6 99.6 44.2 1215.2
  Heilongjiang 462.0 341.9 247.8 127.7 1208.0
 
  Shanghai 37.0 30.0 10.2 3.3 197.5
  Jiangsu 378.0 280.9 111.3 14.2 494.1
  Zhejiang 855.2 839.9 198.1 182.8 1680.2
  Anhui 699.3 651.9 178.1 130.7 1141.4
  Fujian 1036.9 1035.7 303.9 302.7 2886.3
  Jiangxi 1356.2 1335.7 370.3 349.8 3093.5
  Shandong 328.7 229.0 180.6 80.8 350.0
 
  Henan 371.3 259.1 188.3 76.1 395.2
  Hubei 1033.9 1003.7 282.0 251.8 1812.3
  Hunan 1600.0 1593.1 386.2 379.4 2512.8
  Guangdong 2206.8 2197.3 506.9 497.3 2323.8
  Guangxi 2282.5 2282.5 504.8 504.8 4763.1
  Hainan 419.1 414.1 97.9 92.9 4933.5
 
  Chongqing 576.9 576.9 88.4 88.4 2040.3
  Sichuan 2489.9 2488.3 598.2 596.6 3061.7
  Guizhou 1140.7 1140.7 265.0 265.0 3019.7
  Yunnan 2314.5 2314.5 801.6 801.6 5111.0
  Tibet 4560.2 4560.2 1054.3 1054.3 159726.8
 
  Shaanxi 304.0 285.0 107.6 88.6 809.6
  Gansu 187.5 179.3 114.3 106.2 715.0
  Qinghai 658.1 640.0 298.5 280.4 11900.5
  Ningxia 9.2 6.6 23.2 20.6 149.8
  Xinjiang 815.6 772.5 518.5 475.3 3859.9