11-13  Monthly Average Temperature of Major Cities (2008)
              
 ()
City Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual
Average
              
  Beijing -3.0 0.6 9.1 15.8 20.3 23.4 27.2 26.0 21.0 14.5 6.3 -1.0 13.4
  Tianjin -3.6 -0.7 8.6 15.8 20.8 23.4 27.0 26.5 21.5 14.7 6.4 -1.3 13.3
  Shijiazhuang -2.0 2.5 10.6 16.3 22.2 24.4 27.5 26.1 21.4 16.0 8.0 1.6 14.6
  Taiyuan -5.5 -3.3 7.1 13.1 18.9 21.6 24.9 23.5 17.8 11.5 3.9 -2.6 10.9
  Hohhot -12.1 -9.3 3.4 11.4 16.4 20.3 23.6 20.0 15.9 8.2 -0.3 -8.9 7.4
  Shenyang -12.6 -7.9 3.8 12.2 16.4 21.0 24.5 23.2 17.8 11.3 1.0 -7.0 8.6
  Changchun -15.6 -9.4 3.0 12.1 15.1 21.3 23.5 22.4 16.5 9.5 -2.3 -9.6 7.2
  Harbin -17.6 -10.5 2.7 11.3 14.4 22.5 24.4 23.2 16.4 8.3 -4.4 -11.6 6.6
  Shanghai 4.2 4.0 11.4 15.9 21.6 24.0 30.2 28.4 25.6 20.7 13.1 7.5 17.2
  Nanjing 1.5 2.5 11.3 15.6 22.2 23.4 29.0 27.0 24.4 19.0 11.4 5.7 16.1
  Hangzhou 3.7 3.9 12.7 17.1 23.2 24.6 30.1 28.4 25.8 20.4 12.9 7.6 17.5
  Hefei 1.0 2.7 12.5 16.8 23.5 24.2 28.7 27.3 24.5 18.9 11.3 5.9 16.4
  Fuzhou 11.0 9.1 15.3 19.3 22.8 26.7 29.0 29.0 27.9 23.7 18.0 13.5 20.4
  Nanchang 3.5 5.5 14.6 18.7 24.3 25.8 30.0 29.5 27.0 21.3 13.4 8.7 18.5
  Jinan -2.0 1.0 10.3 16.3 22.3 25.0 26.0 25.6 21.6 17.2 9.1 2.4 14.6
  Zhengzhou -0.7 2.8 12.1 16.9 23.7 26.0 26.6 26.8 21.6 17.2 10.7 3.8 15.6
  Wuhan 1.2 4.9 14.4 18.5 24.7 26.4 29.3 28.4 25.1 19.1 12.4 7.3 17.6
  Changsha 2.3 5.5 15.2 18.9 24.6 26.7 30.1 28.7 25.4 19.9 13.5 9.1 18.3
  Guangzhou 12.8 11.6 20.1 23.2 25.6 27.0 29.1 29.3 28.6 26.1 19.9 15.6 22.4
  Nanning 9.4 10.4 19.1 22.9 25.7 26.5 27.7 27.3 26.6 24.0 17.1 13.3 20.8
  Haikou 16.9 13.3 20.9 25.3 26.6 27.4 28.0 27.6 27.4 25.8 22.7 19.2 23.4
  Chongqing 6.2 7.3 15.5 19.0 23.8 25.8 29.1 26.3 25.6 19.6 14.2 9.4 18.5
  Chengdu 3.7 5.4 13.4 17.2 22.1 24.4 25.7 24.1 22.2 18.1 12.2 7.1 16.3
  Guiyang 1.0 2.2 11.8 15.7 18.8 21.0 22.7 22.0 20.9 16.5 10.4 6.3 14.1
  Kunming 10.7 8.5 13.7 18.0 18.5 19.2 19.4 19.7 19.1 16.8 11.8 9.4 15.4
  Lhasa 1.5 1.4 5.6 10.1 13.5 15.9 16.2 15.0 14.4 8.9 3.8 1.0 8.9
  Xi'an -1.7 1.8 12.5 16.4 23.2 25.8 27.1 26.1 20.6 15.0 8.8 3.3 14.9
  Lanzhou -6.6 -4.1 9.1 13.8 18.9 21.9 24.0 20.9 16.7 11.4 4.0 -2.6 10.6
  Xining -9.6 -7.9 3.4 8.3 13.3 14.8 17.9 15.4 12.4 7.0 -0.3 -5.9 5.7
  Yinchuan -10.2 -7.7 7.3 13.4 19.1 23.5 24.6 21.9 17.0 10.7 2.9 -4.2 9.9
  Urumqi -15.6 -9.6 5.2 11.1 20.7 24.1 25.2 23.5 16.9 10.1 0.9 -8.2 8.7