11-11  Ensured Reserves of Major Energy and Ferrous Metals by Region (2008)
Region Petroleum Natural Gas Coal Iron Manganese Chromite Vanadium Titanium
(10 000 (100 million (100 million (Ore, 100 (Ore, 10 000 (Ore, 10 000 (10 000 (10 000
tons) cu.m) tons) million tons) tons) tons) tons) tons)
                 
  National Total 289043.00 34049.62 3261.44 226.40 23439.50 577.08 1276.57 23294.50
 
  Beijing 6.69 3.08 0.24 7.05
  Tianjin 3607.00 314.20 2.97 6.90
  Hebei 24707.00 303.90 60.59 43.65 4.80 18.06 478.30
  Shanxi 1061.51 5.92 12.90
  Inner Mongolia 7751.00 5635.41 789.07 14.59 544.68 169.44
 
  Liaoning 15734.00 197.41 44.64 69.87 1370.18
  Jilin 17778.00 690.33 12.48 1.82 0.40
  Heilongjiang 57474.00 1366.30 72.44 0.47
 
  Shanghai
  Jiangsu 2522.00 22.47 14.73 1.84 5.65
  Zhejiang 0.49 0.13
  Anhui 161.00 0.04 85.91 10.13 9.50 19.38
  Fujian 4.42 3.60 78.25
  Jiangxi 7.67 1.81 2.16
  Shandong 33496.00 349.43 84.11 10.27
 
  Henan 5183.00 98.83 115.87 1.79 0.41
  Hubei 1210.00 4.19 3.30 3.82 891.48 49.84
  Hunan 19.57 1.52 6186.05 226.08
  Guangdong 8.00 0.31 1.89 1.44 217.66
  Guangxi 187.00 3.41 8.24 1.10 8010.14 171.49
  Hainan 17.00 4.40 0.90 0.29
 
  Chongqing 56.00 1558.82 20.66 0.01 1844.95
  Sichuan 338.00 6061.60 49.76 28.96 29.55 692.18 22761.45
  Guizhou 4.53 150.06 0.51 2496.74
  Yunnan 12.00 2.63 78.65 4.39 886.83 0.10 0.07
  Tibet 0.12 0.27 217.90
 
  Shaanxi 23047.00 5709.24 278.46 4.05 302.56 1.10 1.25
  Gansu 9114.00 106.13 60.48 7.46 119.42 126.30 90.01
  Qinghai 3959.00 1418.49 20.20 0.06 0.84
  Ningxia 211.00 2.18 58.15 0.01
  Xinjiang 43643.00 7543.69 147.41 3.54 433.00 54.50 0.16 47.70
 
  Ocean 38837.00 2651.68