11-9  Seashore Land Area for Cultivation
 
  (1 000 hectares)
Region Cultivatable      
Marine Area Shallow Sea Sea-beach Harbor
         
        National Total       2600.11 1622.56 797.00 180.55
        Beijing              0.44                   0.44                
        Tianjin              18.49 10.00 8.49                
        Hebei                111.37 49.66 61.70                
        Liaoning             725.84 590.44 92.45 42.95
        Shanghai             3.22                   3.22                
        Jiangsu              139.00 7.87 130.96 0.17
        Zhejiang             101.46 36.30 57.39 7.77
        Fujian               184.94 77.39 100.76 6.79
        Shandong             358.21 131.68 173.41 53.12
        Guangdong            835.67 664.00 120.00 51.67
        Guangxi              31.95 6.78 22.09 3.08
        Hainan               89.52 48.43 26.09 15.00