10-13  Basic Statistics on Urban Sanitation in Cities by Region (2008)
Region Area under Volume of Volume of Number of Special Number of  
Cleaning Garbage Excrement and Vehicles for Public Third Grade
Program Disposal Urine Disposal Environmental Lavatories and Above
(10 000 sq.m) (10 000 tons) (10 000 tons) Sanitation (unit) (unit)  
             
  National Total 468545 15437.7 2330.7 76400 115306 70047
 
  Beijing 12850 656.6 206.8 6930 5589 5589
  Tianjin 6414 173.8 25.5 1706 1426 725
  Hebei 17563 662.8 182.9 2947 5115 2797
  Shanxi 8533 354.1 95.1 2123 3846 1034
  Inner Mongolia 9192 358.1 104.3 1321 4383 1131
 
  Liaoning 25620 796.7 176.3 4134 7868 1041
  Jilin 11595 563.6 132.8 2313 5216 1243
  Heilongjiang 11568 898.6 184.1 3268 10447 1912
 
  Shanghai 14145 676.0 220.0 5451 3669 3278
  Jiangsu 35418 934.5 159.9 5939 9050 7650
  Zhejiang 24466 806.8 85.1 3829 6757 5427
  Anhui 13927 426.9 57.2 1321 2987 2291
  Fujian 9233 399.0 14.8 1889 1864 945
  Jiangxi 8043 249.2 65.3 900 1880 1295
  Shandong 40477 991.4 131.7 5007 5636 4067
 
  Henan 18651 757.0 58.9 2698 6576 4780
  Hubei 15022 680.8 47.2 2735 4152 3121
  Hunan 10565 542.8 37.3 1674 2810 1865
  Guangdong 110703 1868.4 127.1 8079 8469 7740
  Guangxi 10648 248.5 22.6 1508 1443 1351
  Hainan 3254 84.8 9.6 349 307 83
 
  Chongqing 5423 225.2 71.5 1182 1846 1304
  Sichuan 10921 551.0 26.6 2610 3868 2128
  Guizhou 2702 190.5 7.2 635 1156 931
  Yunnan 5896 283.7 23.3 1436 1315 1106
  Tibet 639 23.0 0.8 84 214 145
 
  Shaanxi 8216 319.7 24.3 1368 2340 1876
  Gansu 5254 262.4 22.3 877 1130 823
  Qinghai 1673 63.6 281 513 181
  Ningxia 3458 95.7 2.9 492 882 419
  Xinjiang 6476 292.6 7.4 1314 2552 1769