10-12  Basic Statistics on Parks and Green Areas in Cities by Region (2008)
Region     
Area of  Number of Area  of Green Covered
Parks and Park Parks Parks Area as %
Green Land Green   of Completed
(hectare) Areas (unit) (hectare) Area (%)
      
  National Total 1747493 359468 8557 218260 37.4
 
  Beijing 46993 12316 265 6477 37.2
  Tianjin
  Hebei 56896 14037 302 8137 38.7
  Shanxi 25266 7243 168 5264 35.2
  Inner Mongolia 26021 8506 105 6954 30.6
 
  Liaoning 78841 19351 283 9959 38.1
  Jilin 32142 9107 97 3858 31.5
  Heilongjiang 58810 12689 216 7402 31.4
 
  Shanghai 34256 14777 147 1686
  Jiangsu 195460 30612 628 13026 42.6
  Zhejiang 69621 16882 842 12291 37.7
  Anhui 59163 10683 210 7252 36.0
  Fujian 38487 9435 313 6882 38.9
  Jiangxi 32448 7949 190 4456 41.8
  Shandong 135328 37500 546 18534 39.8
 
  Henan 59969 16301 240 8406 35.4
  Hubei 52170 15441 241 7227 37.6
  Hunan 41815 9065 160 5545 35.8
  Guangdong 377041 50206 2171 44150 40.3
  Guangxi 55469 7195 126 5138 32.7
  Hainan 48754 2030 45 1538 42.1
 
  Chongqing 28473 8463 123 3360 35.9
  Sichuan 58003 12821 277 6766 35.3
  Guizhou 27484 3236 52 2863 29.8
  Yunnan 18391 4696 415 10438 32.0
  Tibet 1993 259 22 417 25.1
 
  Shaanxi 22230 6590 104 2474 38.7
  Gansu 14054 4166 81 2357 25.9
  Qinghai 3130 896 19 464 28.2
  Ningxia 14546 2350 45 1852 37.8
  Xinjiang 34239 4666 124 3087 31.9
      
a) Area of park green areas includes comprehensive park, community park, topic park, belt-shaped park and green area nearby street.