10-9  Basic Statistics on Heating in Cities by Region (2008)
Region Heating Capacity Quantity of Heat Supplied Length of Heating Pipelines Area of
Steam Hot Water Steam Hot Water Steam Hot Water Centralized
  (Mega (10 000 (10 000     Heating
(ton/hour) Watts) gigajoules) gigajoules) (km) (km) (10 000 sq.m)
               
  National Total 94454 305695 69082 187467 16045 104551 348947.5
 
  Beijing 200 31772 321 30375 11948 42501.0
  Tianjin 3469 16011 1846 8436 530 11093 19245.4
  Hebei 10594 17787 7847 11421 1283 6973 26735.9
  Shanxi 2190 12677 1617 5595 501 3303 22186.4
  Inner Mongolia 998 19210 174 13831 29 4786 18447.9
 
  Liaoning 11612 46395 6253 31218 2228 17057 60989.8
  Jilin 3288 23238 1175 14887 453 6748 23568.5
  Heilongjiang 4248 27499 1941 30092 398 10691 31481.9
 
  Shanghai
  Jiangsu 6823 45033 6524 73 1272 12 10448.1
  Zhejiang 4801 233 5288 788 70 3731.0
  Anhui 3346 165 2045 39 340 12 1993.5
  Fujian
  Jiangxi
  Shandong 28106 21088 21112 12376 5944 19855 41472.3
 
  Henan 4982 3664 2939 2146 1068 2110 8625.1
  Hubei 1404 78 736 16 123 10 857.0
  Hunan
  Guangdong
  Guangxi
  Hainan
 
  Chongqing
  Sichuan 60 86 42 14.0
  Guizhou
  Yunnan
  Tibet
 
  Shaanxi 2196 11971 1625 1155 464 371 6546.9
  Gansu 4504 8969 6146 5632 425 2833 8882.8
  Qinghai 193 314 77 135.1
  Ningxia 425 5160 438 5291 28 1712 5241.7
  Xinjiang 1208 14552 969 14570 129 4890 15843.2