10-7  Basic Statistics on Tap Water Supply in Cities by Region (2008)
Region       
Production Length of Total For For Number of Per Capita
Capacity of Water Supply Annual Residential Productive Residents Daily
Tap Water Pipelines Volume of Use Use with Consumption
Supply  Water   Access to of Tap Water
(year-end) (year-end) Supply   Tap Water for Residential
(10 000      Use
cu.m/day) (km) (10 000 cu.m)   (10 000 persons) (liter)
        
  National Total 26604.1 480084 5000762 2282030 1776630 35086.7 178.2
 
  Beijing 1591.4 23828 142509 98341 26228 1439.1 187.2
  Tianjin 365.4 8248 68516 30146 28715 639.0 129.3
  Hebei 833.9 13012 147614 67527 60154 1479.2 125.1
  Shanxi 444.0 6569 81407 39029 32140 884.4 120.9
  Inner Mongolia 669.3 7884 49901 19651 19484 628.6 85.7
 
  Liaoning 1383.5 26850 294792 91889 121806 2000.6 125.8
  Jilin 723.0 8393 102031 40989 35092 877.3 128.0
  Heilongjiang 794.2 10711 169454 58624 84049 1130.1 142.1
 
  Shanghai 1407.6 29148 349481 139199 113960 1888.5 202.0
  Jiangsu 2356.9 55737 431891 174444 183208 2331.5 205.0
  Zhejiang 1369.6 34517 267864 124350 97946 1754.1 194.2
  Anhui 1728.7 11062 195543 69731 101119 1094.1 174.6
  Fujian 672.7 10551 129343 70777 41914 882.9 219.6
  Jiangxi 435.2 7964 96263 53305 21938 723.9 201.8
  Shandong 1435.4 32970 267172 122479 113687 2624.3 127.9
 
  Henan 1013.9 15028 168294 71954 63964 1701.2 115.9
  Hubei 1326.5 20323 258907 133985 68851 1607.6 228.3
  Hunan 1025.3 12300 193448 92209 57439 1077.2 234.5
  Guangdong 3176.8 73871 810973 378729 268731 4117.0 252.0
  Guangxi 594.9 11134 139867 67991 55383 776.2 240.0
  Hainan 182.2 2750 29741 17456 2471 189.2 252.7
 
  Chongqing 418.2 8288 73473 42977 21110 820.1 143.6
  Sichuan 755.1 17597 160545 93084 39903 1292.7 197.3
  Guizhou 250.3 4902 48172 25650 11568 465.8 150.9
  Yunnan 298.9 7712 57971 31254 9761 586.6 146.0
  Tibet 19.3 647 7419 3681 1570 39.8 253.6
 
  Shaanxi 375.2 5079 79480 44233 23631 731.6 165.7
  Gansu 398.4 3990 65033 26487 31236 465.0 156.1
  Qinghai 78.6 1294 17068 7000 7016 105.1 182.5
  Ningxia 139.4 2027 26110 10889 11950 186.4 160.0
  Xinjiang 340.2 5696 70481 33971 20608 547.7 169.9