10-6  Statistics on City Construction by Region (2008)
Region Urban Area of Area of Land Land Put in Population
Area Built Used for Requisition Density
 Districts Urban for State of Urban
  Construction Construction Area
   Projects (persons/
(sq.km) (sq.km) (sq.km) (sq.km) sq.km)
      
  National Total 178110.3 36295.3 39140.5 1344.6 2080
 
  Beijing 12187.0 1310.9 1310.9 1181
  Tianjin 2236.1 640.9 640.9 70.3 2858
  Hebei 6230.6 1528.3 1432.9 27.9 2375
  Shanxi 3250.0 784.1 751.8 16.3 2918
  Inner Mongolia 11801.5 885.4 861.9 43.7 649
 
  Liaoning 10775.3 1955.5 2041.1 226.7 1916
  Jilin 7233.7 1135.4 1065.4 67.6 1368
  Heilongjiang 2990.3 1524.2 1623.4 37.1 4486
 
  Shanghai 6340.5 2429.1 2978
  Jiangsu 12250.8 2904.3 2991.7 107.1 1905
  Zhejiang 10011.1 1939.1 2025.1 102.1 1757
  Anhui 5630.3 1310.9 1376.1 84.5 2043
  Fujian 4406.9 877.4 822.2 11.4 2055
  Jiangxi 1602.9 819.1 848.3 17.9 4680
  Shandong 18690.4 3261.0 3191.5 93.9 1413
 
  Henan 3331.9 1857.2 1760.3 32.0 5967
  Hubei 9010.5 1564.6 1618.3 21.2 1823
  Hunan 3370.1 1195.3 1224.6 30.9 3380
  Guangdong 18485.8 4132.6 3943.1 37.8 2370
  Guangxi 5719.3 840.6 1006.1 40.5 1461
  Hainan 826.0 204.8 354.0 0.1 2731
 
  Chongqing 5590.6 708.4 694.1 56.0 1574
  Sichuan 5480.8 1391.7 1382.2 64.5 2677
  Guizhou 1655.9 407.4 474.4 2.2 3172
  Yunnan 1819.5 623.8 726.1 95.5 3386
  Tibet 295.0 79.0 79.0 1557
 
  Shaanxi 1379.2 659.7 739.6 27.5 5488
  Gansu 1392.0 581.3 534.9 13.6 3802
  Qinghai 512.3 110.7 109.0 0.1 2051
  Ningxia 2421.1 310.9 299.5 9.6 883
  Xinjiang 1183.2 751.0 783.4 6.7 4987