10-1  Number of Cities at Prefecture Level and Above (2008)
(unit)
Region Total Grouped by Population in Urban Districts
4 million 2 million- 1 million- 0.5 million- 0.2 million- under
and over 4 million 2 million 1 million 0.5 million 0.2 million
        
  Total 287 13 28 81 110 51 4
 
  Beijing        1 1
  Tianjin        1 1
  Hebei          11 2 2 6 1
  Shanxi         11 1 1 7 2
  Inner Mongolia 9 3 2 4
 
  Liaoning       14 1 1 2 9 1
  Jilin          8 1 1 4 2
  Heilongjiang   12 1 2 8 1
 
  Shanghai       1 1
  Jiangsu        13 1 4 5 3
  Zhejiang       11 1 1 3 5 1
  Anhui          17 2 6 7 2
  Fujian         9 1 3 1 4
  Jiangxi        11 1 2 5 3
  Shandong       17 4 9 4
 
  Henan          17 1 8 6 2
  Hubei          12 1 1 4 5 1
  Hunan          13 1 4 6 2
  Guangdong      21 2 2 6 7 4
  Guangxi        14 1 5 4 4
  Hainan         2 1 1
 
  Chongqing      1 1
  Sichuan        18 1 10 5 2
  Guizhou        4 1 3
  Yunnan         8 1 3 3 1
  Tibet          1 1
 
  Shaanxi        10 1 1 6 2
  Gansu          12 1 2 2 6 1
  Qinghai        1 1
  Ningxia        5 1 4
  Xinjiang       2 1 1
        
a) Data in this table are preliminary data.