9-37  Housing Conditions of Rural Households by Region (2008)
Region Per Capita
 Floor Space
of Houses
(sq.m/person)
Value of Houses
(yuan/sq.m)
House Structures (sq.m/person)
Reinforced Concrete Brick and Wood
Structure Structure
         
  National Average 32.42 332.83 13.40 14.89
 
  Beijing 38.70 1086.44 7.37 30.82
  Tianjin 28.31 991.17 4.59 23.18
  Hebei 30.71 317.94 7.06 22.46
  Shanxi 26.52 293.90 6.06 17.64
  Inner Mongolia 21.47 216.30 0.41 13.67
 
  Liaoning 26.39 430.98 4.60 21.21
  Jilin 21.94 333.10 0.78 18.07
  Heilongjiang 21.72 424.43 1.64 15.66
 
  Shanghai 62.30 1496.28 36.03 26.16
  Jiangsu 44.05 464.47 25.03 18.75
  Zhejiang 60.48 498.46 41.93 17.51
  Anhui 29.88 312.10 15.51 13.91
  Fujian 46.13 420.75 28.31 10.97
  Jiangxi 37.56 219.21 24.32 11.19
  Shandong 32.98 354.45 9.04 22.80
 
  Henan 31.69 269.08 14.44 16.44
  Hubei 39.04 232.80 22.23 14.23
  Hunan 40.72 200.72 15.86 22.41
  Guangdong 27.89 418.17 21.55 4.97
  Guangxi 31.75 237.71 21.35 6.67
  Hainan 22.84 351.38 6.98 15.76
 
  Chongqing 35.03 218.07 10.85 16.67
  Sichuan 34.94 215.74 11.83 15.86
  Guizhou 25.27 191.16 8.87 11.61
  Yunnan 27.44 233.96 6.37 5.70
  Tibet 23.97 265.47 0.37 1.65
 
  Shaanxi 29.00 255.27 11.68 11.65
  Gansu 19.87 207.14 1.68 7.07
  Qinghai 19.78 182.12 1.41 6.47
  Ningxia 23.06 208.55 0.87 13.45
  Xinjiang 22.78 207.09 1.34 9.21