9-34  Ownership of Durable Consumer Goods Per 100 Rural Households by Region at Year-end (2008)
Region Washing Refrigerator Air Exhaust Bicycle Motorcycle Telephone Mobile Black and White Color Camera Computer
Machine  Conditioner Fan    Telephone TV Set TV Set  
(set) (set) (set) (set) (unit) (unit) (unit) (unit) (set) (set) (set) (set)
             
  National Average 49.11 30.19 9.82 8.51 97.58 52.45 67.01 96.13 9.88 99.22 4.43 5.36
 
  Beijing 99.07 103.60 77.20 53.60 185.07 33.20 115.60 194.93 0.67 134.53 32.00 45.60
  Tianjin 98.50 84.17 49.50 23.00 187.83 51.17 88.67 118.67 0.83 122.83 10.67 11.00
  Hebei 82.43 37.83 6.98 5.67 184.83 62.79 72.31 71.69 7.29 114.29 3.79 4.07
  Shanxi 77.14 23.05 3.43 4.67 113.24 57.05 77.19 78.81 9.00 104.10 4.48 3.52
  Inner Mongolia 52.33 29.32 0.63 2.23 60.63 63.35 41.21 96.26 7.72 94.81 2.43 0.97
 
  Liaoning 72.28 44.44 0.79 8.36 102.54 56.46 91.14 91.06 2.65 109.79 7.09 4.02
  Jilin 72.44 29.06 0.69 2.19 68.56 59.81 67.69 125.69 3.25 106.25 2.75 2.44
  Heilongjiang 75.58 35.18 0.58 6.25 73.97 45.49 63.88 112.50 2.86 106.16 2.37 4.51
 
  Shanghai 93.33 100.50 128.67 70.83 174.17 54.83 98.83 156.17 13.33 185.50 21.00 46.83
  Jiangsu 85.47 48.47 35.29 19.74 159.56 62.97 93.21 131.41 14.41 129.09 10.12 6.65
  Zhejiang 60.81 83.37 67.00 49.48 126.48 57.00 93.30 164.33 8.89 154.78 10.56 25.67
  Anhui 45.23 40.71 13.77 4.32 107.23 49.55 80.35 101.26 13.68 102.81 3.29 3.26
  Fujian 57.47 57.03 23.52 16.48 55.38 87.53 84.67 165.99 3.41 119.01 5.33 13.90
  Jiangxi 9.84 22.04 4.12 2.86 82.57 50.65 59.88 106.98 17.10 95.76 1.71 1.90
  Shandong 64.93 46.67 7.64 10.21 172.76 69.64 76.95 121.24 8.02 106.62 8.07 5.00
 
  Henan 73.40 27.07 11.36 1.50 136.12 48.76 43.90 114.14 9.10 100.05 2.17 2.69
  Hubei 37.12 30.52 9.91 6.10 72.45 55.52 59.33 117.88 10.76 102.24 2.06 3.00
  Hunan 34.19 25.89 6.14 2.24 49.27 38.14 61.84 88.51 19.03 89.59 1.59 1.78
  Guangdong 37.07 34.88 27.77 21.56 106.60 97.81 85.16 162.81 2.30 114.18 7.97 14.26
  Guangxi 9.98 16.00 1.60 1.30 87.53 66.86 62.12 101.34 15.93 95.28 2.60 1.39
  Hainan 6.67 8.61 0.83 0.83 39.03 85.97 50.14 94.44 1.53 90.00 0.28 1.53
 
  Chongqing 36.22 32.67 6.67 0.94 13.83 19.50 60.11 98.28 10.67 94.33 1.89 1.11
  Sichuan 56.03 29.20 4.18 1.53 42.18 33.90 62.70 103.48 14.80 96.73 2.63 2.15
  Guizhou 41.79 14.91 0.98 1.38 7.68 22.99 43.48 65.13 4.11 83.48 0.63 1.07
  Yunnan 33.71 9.75 0.17 1.67 27.67 33.29 29.88 91.17 6.83 88.96 1.96 0.83
  Tibet 8.13 11.67 36.25 33.54 32.29 24.17 1.67 60.21 1.67
 
  Shaanxi 63.92 15.27 2.93 1.49 113.96 46.13 62.88 122.34 12.79 100.23 1.85 2.48
  Gansu 52.11 10.94 0.22 1.28 99.56 51.33 67.11 70.78 9.83 99.89 2.50 1.94
  Qinghai 63.17 32.00 0.33 1.33 37.50 71.50 67.00 98.50 7.50 94.00 1.67 1.00
  Ningxia 63.17 18.67 0.33 2.17 123.67 78.33 68.17 121.00 13.83 115.17 2.67 0.83
  Xinjiang 38.00 30.32 0.32 1.61 80.45 50.77 40.19 54.00 21.68 77.03 2.71 1.10