9-33  Per Capita Consumption of Major Foods by Rural Households by Region (2008)
(kg)
Region Grain Vegetables Edible Pork, Poultry Eggs and Aquatic Sugar Liquor
  Oil Beef and  Processed Products  
   Mutton  Products   
          
  National Average 199.07 99.72 6.25 13.94 4.36 5.43 5.25 1.11 9.67
 
  Beijing 100.63 92.94 10.31 15.89 3.41 10.12 4.93 1.05 18.37
  Tianjin 138.72 59.28 10.76 10.43 1.32 11.23 8.52 0.56 9.93
  Hebei 185.94 59.75 7.72 6.17 1.05 7.60 2.62 0.78 9.22
  Shanxi 188.56 73.68 6.84 5.08 0.74 6.60 0.93 1.17 3.87
  Inner Mongolia 195.70 79.25 4.32 22.73 2.66 5.92 1.88 0.99 14.50
 
  Liaoning 196.87 162.79 7.87 16.65 2.68 10.96 5.50 0.81 13.29
  Jilin 177.71 113.23 8.01 9.62 3.73 9.21 4.16 0.66 16.95
  Heilongjiang 166.44 95.71 11.24 7.87 3.75 6.86 4.22 0.87 18.25
 
  Shanghai 139.76 65.58 9.18 17.19 9.18 8.36 18.20 1.79 16.54
  Jiangsu 201.77 113.58 6.10 11.85 6.68 7.68 10.99 1.19 11.36
  Zhejiang 182.96 80.81 6.45 14.28 6.70 4.99 16.66 2.07 24.69
  Anhui 190.45 109.63 6.87 8.74 5.37 5.96 5.67 1.02 12.46
  Fujian 179.29 93.85 6.43 14.88 7.00 3.84 14.66 1.78 18.07
  Jiangxi 238.65 142.39 6.77 12.05 4.16 3.47 5.78 0.93 10.33
  Shandong 194.09 78.98 7.91 7.40 3.15 11.42 4.90 1.03 12.39
 
  Henan 244.98 121.66 5.17 5.01 2.38 10.40 1.45 1.07 6.02
  Hubei 192.83 132.58 4.11 18.01 3.23 4.69 8.71 0.76 11.76
  Hunan 227.76 138.86 7.80 15.85 5.42 3.64 6.32 1.13 5.18
  Guangdong 194.27 109.40 6.40 19.61 11.93 2.86 13.70 1.35 3.35
  Guangxi 191.63 100.36 4.13 11.36 9.80 1.32 3.92 1.00 7.77
  Hainan 188.76 63.44 4.11 13.93 12.17 2.61 17.59 1.12 4.37
 
  Chongqing 189.64 135.37 4.83 25.44 4.22 6.16 2.85 2.01 12.80
  Sichuan 182.57 115.09 4.31 24.94 5.68 4.57 2.73 1.29 9.13
  Guizhou 183.78 133.36 3.36 25.18 2.25 1.72 0.36 0.89 6.69
  Yunnan 186.68 97.84 3.59 27.95 4.87 2.41 1.72 1.22 7.38
  Tibet 302.82 20.57 7.65 16.38 0.07 0.78 2.97 2.95
 
  Shaanxi 182.60 51.56 6.76 6.57 0.56 2.33 0.41 0.69 4.15
  Gansu 246.07 42.37 3.94 12.51 1.15 2.17 0.29 1.00 6.66
  Qinghai 212.35 39.46 2.28 18.96 1.09 0.82 0.32 1.59 3.07
  Ningxia 209.37 74.77 7.95 12.10 4.52 3.17 0.70 1.46 3.04
  Xinjiang 237.15 69.34 9.90 10.82 1.90 1.37 0.46 0.35 1.19