9-27  Per Capita Cash Consumption Expenditure of Rural Households by Region (2008)
(yuan)
Region         
Consumption Food Clothing Residence Household Transport Education, Health Care Miscellaneous
Expenditure    Facilities, and Cultural and Goods
    Articles Communi- and Medical and
    and cations Recreation Services Services
    Services  and Services  
          
  National Average 3159.40 1135.17 211.05 642.25 173.57 360.18 314.53 245.97 76.67
 
  Beijing 7228.44 2420.86 577.81 1156.60 402.56 950.53 883.35 709.44 127.29
  Tianjin 3746.06 1489.65 292.52 699.21 153.54 402.87 324.47 301.06 82.75
  Hebei 2838.46 934.64 203.53 667.65 151.85 346.73 250.07 219.32 64.68
  Shanxi 2840.58 956.50 276.12 480.18 138.16 328.74 380.70 210.32 69.85
  Inner Mongolia 3057.30 957.29 239.64 535.52 128.72 406.74 399.35 320.62 69.43
 
  Liaoning 3396.79 1168.51 298.82 565.00 158.87 426.47 387.97 283.37 107.78
  Jilin 3101.65 1091.96 254.05 460.30 124.08 355.58 341.70 380.71 93.27
  Heilongjiang 3492.99 1097.87 308.49 689.58 130.00 395.02 437.57 351.05 83.41
 
  Shanghai 8962.24 3574.65 467.33 1805.27 503.96 879.57 855.30 697.11 179.06
  Jiangsu 4855.25 1751.88 276.37 837.95 250.11 614.23 713.23 290.93 120.56
  Zhejiang 7294.69 2557.98 453.18 1643.26 364.01 851.06 747.00 532.06 146.14
  Anhui 2859.14 1043.95 179.79 636.21 165.33 280.63 294.84 199.44 58.94
  Fujian 4089.18 1767.79 263.59 599.35 222.86 534.68 390.15 197.85 112.91
  Jiangxi 2708.96 1048.89 157.73 543.41 154.97 301.68 236.01 205.68 60.58
  Shandong 3760.73 1240.21 248.38 802.06 240.76 452.55 417.27 280.49 79.00
 
  Henan 2677.52 844.31 209.65 667.66 169.48 290.79 214.38 215.00 66.27
  Hubei 2857.78 962.25 183.60 610.94 233.26 290.44 267.13 210.36 99.80
  Hunan 3088.85 1244.70 169.03 616.93 170.66 286.01 278.67 244.17 78.67
  Guangdong 4298.47 1908.76 177.63 870.89 188.83 483.66 272.87 259.00 136.82
  Guangxi 2300.01 968.94 91.18 476.16 124.01 261.85 172.73 154.32 50.81
  Hainan 2323.39 1004.35 89.89 364.53 104.07 261.57 288.49 123.82 86.67
 
  Chongqing 2145.18 841.31 160.32 285.59 167.70 238.43 211.83 197.15 42.87
  Sichuan 2418.69 946.30 174.57 442.93 162.84 256.08 173.26 209.22 53.48
  Guizhou 1585.40 550.09 112.46 416.67 94.33 159.61 122.10 96.38 33.75
  Yunnan 2209.17 734.74 119.63 593.17 118.88 248.25 168.55 181.97 43.97
  Tibet 1629.26 615.48 226.61 315.38 138.39 147.21 62.26 53.84 70.08
 
  Shaanxi 2712.09 854.09 175.49 592.89 155.07 270.63 351.99 251.23 60.70
  Gansu 1816.27 555.10 134.57 380.77 95.47 234.69 219.91 164.72 31.05
  Qinghai 2208.06 571.22 197.19 536.89 105.54 316.75 148.86 270.06 61.54
  Ningxia 2559.67 768.44 217.17 567.30 123.91 299.29 192.57 318.77 72.20
  Xinjiang 2224.26 708.74 215.06 470.23 94.10 276.31 168.99 244.59 46.24